ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شاهرود

چکیده

چکیده
مناسبترین روش کود آبیاری، آلودگی محیط زیست را به حد‌اقل می-رساند. این پژوهش بمنظور برآورد آب زهکشی و آبشویی فسفر باروشهای مختلف کود آبیاری، با کاشت پیاز در شاهرود صورت گرفت. دراین پژوهش 4 روش کود آبیاری در 3 نوع خاک لوم شنی، لوم رسی شنی و لوم سیلتی رسی مورد آزمایش قرار گرفت. روشهای کود آبیاری تحقیق عبارت بودند از: 2روش تزریق کود هفتگی، 10 دقیقه قبل و بعد از آبیاری و 2 روش تزریق کود یک روز در میان، قبل و بعداز آبیاری. مطالعه به روش مدلسازی با Hydrus-2D انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد درروش های کودآبیاری میزان آب زهکشی شده کمتر از 3 درصد و در آبیاری کرتی بیش از 50 درصد بوده است. همچنین نتیجه دیگر نشان داد که روش کود آبیاری هفتگی 10 دقیقه قبل از آبیاری نسبت به روشهای دیگر ارجحتر است. این روش نسبت به سایر روشهای کود آبیاری 28 درصد و نسبت به آبیاری کرتی 70 درصد در خاک لوم شنی افزایش عملکرد داشت. همچنین با این روش، میزان آبشوئی فسفر 9/0 ، 8/0 و 6/0 کیلوگرم در هکتار بترتیب در خاکهای لوم شنی، لوم رسی شنی و لوم سیلتی رسی برآورد گردید که نسبت به روش کود آّبیاری یک روز در میان در خاک لوم شنی 12 ، درخاک لوم رسی شنی 6/7 ودر خاک لوم سیلتی رسی 2/4 درصد آبشوئی کمتریداشت. همچنین در این روش نسبت به آبیاری کرتی آبشوئی فسفر درخاک لوم شنی 2/32 درصد کمتر شد. شاخص های آماری NRMSE و R2 نتایج رضایت بخشی داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Hydrus-2D in Simulation of Drainage Water and Phosphorus leaching with Different Fertigation Methods in Onion Field

نویسنده [English]

  • khalil azhdary 1
چکیده [English]

Abstract
Selection of proper fertigation method will decrease environmental pollution. The objective of this research was estimation of drainage water and phosphorus leaching with different fertigation methods in onion field in Shahrood. In this research 4 fertigation methods used. Two methods were weekly fertigation 10 minutes before and after irrigation and other two methods were alternate day fertigation 10 minutes before and after irrigation with drip system in 3 types of soils sandy loam, sandy clay loam and silty clay loam soil. Modeling method has been used in research. Results of research showed that in the fertigation system drainage water was 3 percent and in basin irrigation it was more than 50 percent. Also result of research showed that the method of weekly fertigation 10 minute before irrigation was the best method in comparison with other methods. This method comparison other fertigation method had 28% more yield and with comparison basin irrigation it had 70% more yield in sandy loam soil. In this method phosphorus leaching was 0.9, 0.8 and 0.6 kg/ha in sandy loam, sandy clay loam and silty clay loam soil respectively. This method with comparison of alternate day fertilizer distribution method is showing 12, 7.6 and 4.4 percent less phosphorus leaching in sandy loam, sandy clay loam and silty clay loam soil respectively. Another result of research reveal that this method is showing 32.2 percent less phosphorus leaching in sandy loam soil comparison basin irrigation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phosphorus leaching
  • simulation
  • fertigation
  • Drainage water
  • root zone