دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 1-306 
بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 49-70

مهدی اسمعیلی ورکی؛ فرزانه صاحبی؛ مریم نوابیان؛ زهرا امیری


اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده

صفحه 71-92

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه؛ صفر معروفی؛ منصور غلامی


مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی