مقایسه و واسنجی نه روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع مبتنی بر انتقال جرم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز( گروه مهندسی آب)

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه مقایسه و واسنجی تعداد نه روش مختلف تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع ( ETo) مبتنی بر انتقال جرم در مقیاس ماهانه در حوضه دریاچه ارومیه می باشد. روش های انتخاب شده شامل روش مییر (M)، دالتون (D)، روهور (R)، پنمن (P)، بروکمپ و وننر (BW)، ماهرینگر (Ma)، ترابرت (T)، WMO و آلبرچت (A) بودند. برای این منظور از اطلاعات ده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در دوره آماری 2010 تا 1986 استفاده شد. نتایج روش های مذکور با خروجی روش فائو پنمن-مانتیث (PM56) مقایسه شدند. واسنجی روش ها برای یکایک ایستگاهها و تمام ماه ها و در طول دوره آماری مذکور انجام شد. ارزیابی عملکرد روش ها با آماره های ،RMSE ، MBE، MAE و PE انجام شد. نتایج نشان داد که قبل از واسنجی، نتایج روش های انتخاب شده در مقایسه با روش PM56 اختلاف زیادی دارند. واسنجی روش ها عملکرد آنها را بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. قبل و بعد از واسنجی، روش M با میانه ارقام نظیر معادل 0.8945 به عنوان بهترین روش در حوضه مورد مطالعه شناخته شد. در این روش (پس از واسنجی) میانه مقادیر آماره های RMSE، MBE، MAE و PE به ترتیب معادل 21.8، 8.7-، 17.3 و 21.5 میلیمتر در ماه بدست آمد. پس از روش M روش D به عنوان دومین روش مناسب در حوضه مذکور تشخیص داده شد. روش های R، P، BW، Ma، T، WMO و A به ترتیب، در رده های سوم تا نهم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Calibration of Nine Mass Transfer- Based Reference Crop Evapotranspiration Methods at Urmia Lake Basin

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to compare and calibrate nine different mass transfer-based reference crop evapotranspiration ( ) estimation methods in monthly time scale at Urmia Lake basin. The selected methods were Meyer (M), Dalton (D), Rohwer (R), Penman (P), Brockamp and Wenner (BW), Mahringer (Ma), Trabert (T), WMO and Albrecht (A) methods. For this purpose the information of ten synoptic weather stations in the period 1986-2010 were used. Results of the mentioned methods compared with the output of the FAO-56 Penman-Monteith (PM56) method. Calibration of methods performed in the case of every station and months in the mentioned time period. Performance of methods evaluated using the R2, RMSE, MBE, MAE and PE statistics. Results showed that before calibration larger biases existed for the selected methods comparing the PM56. Calibration of methods considerably improved their performances. The M method was recognized as a best method after calibration at the study watershed. The median of R2 value of this method was 0.8945. In the mentioned method (after calibration) the median of the RMSE, MBE, MAE and PE was found to be equal to 21.8, -8.7, 17.3 and 21.5 mm per month. The Dalton method selected as the second best one. Methods namely, R, P, BW, Ma, T, WMO and A ordered as the third till ninth rank methods.
Key Word: Evapotranspiration, Mass Transfer- Based methods, Penman-Monteith, Urmia Lake Basin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word: Basin
  • Evapotranspiration
  • Mass Transfer
  • Penman-Monteith
  • Urmia Lake