الگوی فصلی و مکانی تغییر اقلیم دمای هوا در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر روند تغییرات دمای هوا را در پهنه جغرافیایی ایران بر اساس داده‌های مدل گردش عمومی جو NCEP تحت سناریوی A1B بررسی می‌کند. داده‌ها به دو دوره زمانی 1990-1961 و 2050-1991 دسته بندی شدند و برای هر دوره زمانی آزمون من-کندال اصلاح شده و تخمین‌گر شیب سن برای تشخیص روند و شیب خط روند فصلی استفاده شد، سپس مقادیر بدست آمده برای هر یک از نقاط شبکه مدل گردش عمومی جو، پهنه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که در دوره زمانی اول فقط در برخی از مناطق و در فصل‌های تابستان و زمستان ولی در دوره زمانی دوم در تمام مناطق و فصل‌ها روند مشاهده می‌شود. همچنین شیب خط روند در فصل تابستان بیشتر و در فصل زمستان کمتر از بقیه فصل‌ها می‌باشد و این تغییرات شیب در مناطق غرب و شمال‌غرب بیشتر از دیگر مناطق مشاهده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تخمین‌گر شیب سن، دمای هوا، روند، مدل گردش عمومی جو، من-کندال اصلاح شده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and seasonal pattern in climate change, temperatures across Iran

نویسنده [English]

  • khalil ghorbani
چکیده [English]

Spatial and seasonal pattern in climate change, temperatures across Iran
Abstract
The present study is mainly concerned with the changing trend of temperature of Iran based on NCEP data from atmospheric general circulation model under A1B scenario. The date were divided into two periods 1961-1990 and 1991-2050 and for each periods, modified Mann-Kendall test have been used together with the Sen’s Slope Estimator for the determination of seasonal trend and slope magnitude, then the resulting values for each grid point of atmospheric general circulation model network were classified The result showed that in the first period, trend were detected only in summer and winter seasons in some area but in the second period, trend were detected in all of season and area. Also slope of train line were greatest in summer and smallest in winter and this gradient in west and southwest of Iran greater than other area.
Keywords: Sen’s Slope Estimator, Air Temperature, Trend, General Circulation Model, Modified Mann-Kendall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sen’s Slope Estimator
  • Air Temperature
  • Trend
  • General Circulation Model
  • Modified Mann-Kendall