مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

باتوجه به اهمیت کاربرد کود های آلی در بخش کشاورزی این تحقیق به منظور بررسی میزان معدنی شدن نیتروژن در کود-های آلی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. میزان رهاسازی نیتروژن در چهار نوع کود آلی (لجن فاضلاب، کود مرغی، کود گاوی، کاه وکلش گندم) در دو سطح رطوبت خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی و در فواصل زمانی10 روز به مدت 2 ماه اندازه‌گیری شد. آمونیم و نیترات حاصل از رهاسازی نیتروژن به صورت تجمعی با روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که آمونیم آزاد شده در طول دوره آزمایش دارای روند کاهشی بود. نوع منبع کودی، رطوبت و زمان باعث اختلاف معنی‌داری در میزان رهاسازی نیترات گردید. همچنین اثرات متقابل کود- زمان و زمان-رطوبت نیز در میزان رهاسازی نیترات معنی‌دار شد. بیشترین میزان نیتروژن آزاد شده (آمونیم و نیترات) در کود مرغی با میانگین 7/269 میلی‌گرم برکیلوگرم نیتروژن مشاهده شد. ترتیب معدنی شدن به‌صورت کود مرغی > کود گاوی > لجن فاضلاب> کاه و کلش گندم بود. با افزایش رطوبت از 40 به 75 درصد ظرفیت زراعی میزان رهاسازی نیتروژن در تیمارهای کود مرغی، لجن فاضلاب، کود گاوی و کاه وکلش گندم به ترتیب 36 ، 9 ،6 و 86 درصد افزایش نشان داد. از این رو استفاده از کودهای آلی به ویژه کود مرغی برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی خاک و فراهمی بخشی از نیاز غذایی گیاهان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the amounts of nitrogen mineralization from organic manures at different moisture conditions

چکیده [English]

Regard to importance of organic manures application in agriculture, this research was carried out to study the amounts of nitrogen mineralization from organic manures as a completely randomized design with factorial experiment and 3 replications. Amounts of mineralized nitrogen in four organic manures (i.e. sewage sludge, poultry manure, cattle manure, and wheat straw) at two levels of moisture including low (40 % of field capacity) and high (75 % of field capacity) were measured during 10 days intervals for two months. The cumulative amounts of mineralized ammonium (NH4+) and nitrate (NO3-) was measured by spectrophotometer method. The results showed that the mineralized NH4+ decreased during the studied period. The type of manure, moisture, and the time caused to significant difference in mineralization of NO3-. Also, the interaction effects of manure-time, and time-moisture were significant on mineralized NO3-. The highest mineralized nitrogen (NH4+ and NO3-) was found in poultry manure treatment (269.7 mg kg-1). The trend of mineralization was poultry manure > cattle manure > sewage sludge > wheat straw. By increasing the moisture from 40 to 75 % of filed capacity, the amounts of mineralized nitrogen was increased 36, 9, 6, and 86 percent in poultry manure, sewage sludge, cattle manure, and wheat straw, respectively. Therefore, due to improving soil physical properties and the availability of some nutrition requirement for plants, application the organic manures especially poultry manure is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Field capacity
  • Incubation
  • Nitrate