اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده

تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) یکی از پارامترهای لازم برای تعیین آب مورد نیاز و برنامه ریزی آبیاری گیاهان است. معادلاتی برای تعیین ET0 با استفاده از داده¬های دمای هوا ارائه شده است. در برخی از مناطق دنیا از جمله ایران، تراکم ایستگاه¬های هواشناسی برای پهنه¬بندی این پارامتر کافی نیست. برداشت داده¬های طیفی از نقاط مختلف زمین از مزیت¬های تصاویر ماهواره¬ای است. هدف این پژوهش اصلاح معادله تجربی هارگریوز برای استفاده از داده¬های دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع است. تعداد 414 تصویر دمای روز و شب سطح زمین سنجنده مودیس برای یک دوره 2 ساله (2006 و 2007) مربوط به شبکه¬های طرح توسعه نیشکر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج با مبنا قرار دادن معادله پنمن مانتیث فائو نشان داد، معادله هارگریوز اصلاح شده با هر دو نوع داده ورودی (دمای سطح زمین و دمای هوا) دقت یکسانی دارد. جذر میانگین مربع خطا و ضریب تعیین بترتیب برابر 5/1 میلیمتر در روز و 79/0 برآورد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adjustment of Hargreaves equation by replacing land surface temperature instead of air temperature for estimating reference crop evapotranspiration

نویسندگان [English]

  • Jalal Yarahmadi 1
  • Ali Rahimikhoob 2
1 Graduate Master Science student
چکیده [English]

Reference crop evapotranspiration (ET0) data are desirable for assessing crop water requirements and scheduling farm irrigation. A large number of methods have been developed for assessing ET0 from meteorological data. In several places of the world including iran, the existing network of weather stations is insufficient to capture the spatial heterogeneity of this variable. The purpose of this study is to adjust the Hargreaves equation (HG) for using land surface temperature (Ts) data instead of air temperature to estimate ET0 only on the basis of the remote sensing-based surface temperature. For this purpose, a total of 365 images of MODIS Ts product for the years 2006 and 2007, covering irrigated sugarcane farms in Khuzestan were used. The results show that HG equation adjusted by both types of input data (land surface temperature and air temperature) has the same accuracy. RMSE and R2 were estimated 1.5 mm d-1 and 0.79, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference crop evapotranspiration
  • land surface temperature, MODIS sensor, Hargreaves equation