بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه)

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 67-84

جواد بهمنش؛ رقیه صمدی؛ حسین رضایی


ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی و باغی استان تهران

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 67-85

10.22069/jwsc.2017.13718.2842

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 71-92

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه؛ صفر معروفی؛ منصور غلامی


تحلیل فراوانی دومتغیره‌ خشکسالی در حوضه‌ آبریز قره‌سو-گرگانرود با استفاده از توابع مفصل

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 71-91

10.22069/jwsc.2018.14689.2964

سید سعید موسوی ندوشنی؛ سعید علیمحمدی؛ علی آهنی؛ معصومه بهروز؛ سید مصطفی موسوی


اثر کاه و کلش و جهت خاک‌ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2019.15271.3046

یونس مظلوم علی آبادی؛ علیرضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2020.16986.3238

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ جواد حمزه‌ئی


پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 73-93

محمدرضا پهلوان راد؛ فرهاد خرمالی؛ نورایر تومانیان؛ فرشاد کیانی؛ بایرام کمکی


کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 73-91

10.22069/jwsc.2017.12528.2723

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی