کاربرد روش رگرسیون خطی فازی در برآورد داده های ناقص دبی سالانه ایستگاه های هیدرومتری و مقایسه آن با سایر روش های متداول

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Linear Regression for predicting annual discharge missing data in hydrometric station compared with other conventional methods