برازش مدل‌های آماری به داده‌های ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Fitting statistical models to the data set of maximum and minimum temperatures of Gorgan