ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت‌کارلو زنجیر‌مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 1-26

محسن پوررضا بیلندی؛ علی محمد آخوندعلی؛ بیژن قهرمان؛ عبدالرسول تلوری


تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


تأثیر مواد مادری و تحول خاک بر مقدار و توزیع عمقی برخی فلزهای سنگین در خاک های منطقه کبودرآهنگ، همدان

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-20

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو


اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 1-19

شکراله اصغری؛ سعیده هاشمیان صوفیان؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ مهدی محب الدینی


استفاده از مدل سبال کوهستانی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تویسرکان همدان(

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 1-21

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری


ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 1-20

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ مجید محمدی اسکوئی؛ احمد فاخری فرد؛ عباس احمدی؛ سید بهمن موسوی


تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-22

10.22069/jwfst.2016.3016

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی


نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک‌سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-21

10.22069/jwfst.2016.3052

عادله هاتفی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

دوره 23، شماره 3، مرداد 1395، صفحه 1-24

10.22069/jwfst.2016.3184

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی


شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2016.10136.2451

علیرضا کریمی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی


معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تأثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 1-25

10.22069/jwfst.2017.10820.2521

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2017.12085.2660

ثریا گلنارکار؛ محسن پوررضا؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیر آبادی زاده


ارزیابی تراس های مسیر کنونی رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص تکامل خاک رخ هاردن (PDI)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-23

10.22069/jwsc.2018.14152.2888

شقایق هوائی؛ اردوان کمالی؛ نورایر تومانیان؛ محمدرضا مصدقی


حل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همپوش

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-23

10.22069/jwsc.2018.14532.2936

بنفشه نوروزی؛ احمد احمدی؛ محسن لشکربلوک؛ محمود نوروزی


تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2018.12334.2691

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان