تاثیر فاضلاب بر انتقال فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی در ستون خاک با پوشش ریحان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب دانشگاه بو علی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری

3 هیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

سابقه و هدف: به کارگیری فاضلاب در بخش کشاورزی هر چند با مزایای زیادی توأم است، اما به دلیل اینکه این گونه آب‌ها، حاوی میکروارگانیزم‌های بیماری‌زا و در برخی از شرایط فلزات سنگین و یا ترکیبات آلی و معدنی مضر دیگری می‌باشند، می-توانند اثرات زیست محیطی بسیار نامطلوبی مانند آلودگی منابع آب (به ویژه آب‌های زیرزمینی)، خاک و گیاه را به بار آورند لذا تلاش برای دستیابی به نحوه دفع مناسب فاضلاب در محیط زیست ضروری است. بنابراین هدف از این تحقیق، تاثیر نوع فاضلاب بر انتقال فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی در یک ستون خاک با پوشش گیاه ریحان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار آبیاری و سه تکرار در شرایط لایسیمتری انجام گرفت. تیمارهای بکار برده شده شامل فاضلاب خام (1W)، پساب تصفیه شده (2W) و ترکیب 50 درصد فاضلاب خام و آب معمولی (3W) بودند. برای اجرای طرح از نه عدد لایسیمتر حجمی (126 ×30 ×30 سانتیمتر) که دارای سه لایه خاک بودند، استفاده شد. تغییرات بافت خاک از قسمت فوقانی به سمت پایین به ترتیب رسی، لوم رسی و لوم رسی شنی بود. پس از طراحی و آماده‌سازی لایسیمترها، گیاه ریحان در آنها کشت و در پایان هر دوره آبیاری، میزان فلزات سرب، نیکل، مس، روی و همچنین میزان ترکیبات شیمیایی نیتروژن- نیتراتی، فسفر- فسفاتی و پتاسیم در تیمارهای مختلف محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق بیانگر آن است که ستون‌های خاک (تحت شرایط کشت گیاه ریحان) مورد استفاده توانایی خوبی در نگهداری نیکل، سرب، روی، مس، نیتروژن- نیتراتی، فسفر- فسفاتی و پتاسیم موجود در فاضلاب را دارد. به طوری که میانگین مقدار تمام پارامترهای فوق همواره کمتر از میانگین مقدار آن‌ها در فاضلاب‌های ورودی به لایسیمتر است .اگر چه با استمرار کاربرد فاضلاب مقادیر نیکل، سرب، روی، مس، نیتروژن- نیتراتی، فسفر- فسفاتی و پتاسیم موجود در آب‌های مصرفی رو به فزونی نهاد اما میزان این پارامترها بسیار پایینتر از حدود مجاز ارائه شده می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که نوع آب آبیاری بر میزان تمام پارامترهای فوق (بجز نیکل و سرب) اثر معنی‌دار داشت. از لحاظ بزرگی و معنی‌داری، الگوی روی، پتاسیم، نیتروژن‌ نیتراتی و فسفر- فسفاتی به صورت 3W =2W نتیجه گیری: با توجه به روند صعودی فلزات سنگین و همچنین نیترات موجود در زه‌آب، باید دقت ویژه‌ای در استفاده از فاضلاب به ویژه فاضلاب خام مبذول گردد، زیرا با گذشت زمان و تجزیه مواد آلی، این عناصر می‌توانند وارد آب‌های زیرزمینی شده و برای انسان و محیط زیست خطرآفرین باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of wastewater on transfer heavy metals and chemical compounds in soil column under basil

چکیده [English]

Background and objectives: Although using of wastewater in agriculture have advantages, but these waters may be contain pathogenic microorganisms, heavy metals or other harmful organic and inorganic compounds. Therefore this elements can be undesirable environmental impacts such as pollution water sources (especially groundwater), soil and plants. Therefore efforts for obtain proper disposal of wastewater in the environment is essential. Therefore the purpose of this study is investigate the effect of wastewater on transfer of heavy metals and chemical compounds in soil column under basil cultivation
Materials and methods: This study was conducted based on a completely randomized designed with three treatment watering and triplicates under lysimeter condition. The applied treatments consisted of watering included raw wastewater (W1), treated wastewater (W2) and a composition of 50% raw wastewater and 50% fresh water (W3). For this purpose, 9 cubic (30 cm × 30 cm × 126 cm) metal lysimeters containing a three-layer soil were used. The soil texture from top to bottom of lysimeters were clay, clay loam and 40 cm sandy loam, respectively. After lysimeters preparing, basil was planted in the lysimeter. Pb, Ni, Cu, Zn, Nitrate, phosphate and potassium concentration in leachate were measured after each watering.
Results: The results indicate that soil columns (under basil cultivation) ability to keep Pb, Ni, Cu, Zn, Nitrate, phosphate and potassium concentration in wastewater. So Mean values of each of the above mentioned parameters were lower in the leachate compared to the wastewaters entering the lysimeter. Although during the use of wastewater, amounts of Pb, Ni, Cu, Zn, Nitrate, phosphate and potassium concentration in drainage increased but the value of this parameter is below the limits. The results showed the effect of type watering on mean values of all parameters (exception of Pb and Ni) was significantly. In terms of magnitude and significant, pattern of Zn, potassium, nitrate and phosphate were W3 =W2 Conclusion: According to the upward trend of heavy metals and nitrates in leachate, special care must be taken in using of wastewater (especially in raw wastewater). Because in future, with decomposition of organic matter, these elements can enter in groundwater and environment and be dangerous to humans

کلیدواژه‌ها [English]

  • raw wastewater
  • Treated wastewater
  • Lysimeters
  • Heavy metals
1.Aghtape, A.A., Ghanbari, A., Sirousmehr, A., Siahsar, B., Asgharipour, M., and Tavssoli, A. 2011. Effect of irrigation with waste water and foliar fertilizer application on some forage characteristics of foxtail millet (Setaria italica). Plant Physiol. Biochem. J. 3: 3. 34-42.
2.Alizadeh, A. 2011. Relationship between water, soil and plant. EmamRezaUniversity Press, 470p. (In Persian)
3.Alloway, B.J. 1990. Heavy Metal in Soil, Blackie and Son Ltd., London, 339p.
4.APHA. 1995. Standard methods for examination of water and wastewater. APHA (American Public Health Association), WWA (American Water Works Association), WPCF (Water Pollution Control Federation), WashingtonD.C., USA.
5.Barton, L., Schipper, L.A., Barkle, G.F., McLeod, M., Speir, T.W., Taylor, M.D., McGill, A.C., Van Schaik, A.P., Fitzgerald, N.B., and Pandey, S.P. 2005. Land application of domestic effluent on to four soil types: Plant uptake and nutrient leaching. Environ. Qual. J. 34: 635-643.
6.Basso, B., and Ritchie, T. 2005. Impact of compost, manure and inorganic fertilizer on nitrate leaching and yield for a 6-year maize–alfalfa rotation in Michigan. Agric. Ecosyst. Environ. J. 108: 329-341.
7.Camobreco, V.J., Richards, B.K., Steenhuis, T.S., Peverly, J.H., and McBride, M.B. 1996. Movement of heavy metals through undisturbed and homogenized soil columns. Soil Sci. J. 161: 740-750.
8.Chahal, M.K., Toor, G.S., Nkedi-Kizza, P., and Santos, B.M. 2011. Effect of Tomato Packinghouse Wastewater Properties on Phosphorus and Cation Leaching in a Spodosol. Environ. Qual. J. 40: 999-1009.
9.Emami, H., Savaghebi Firoozabadi, G.H., and Shorafa, M. 2005. The Study of Preferential Flow and Organic Matter on Cadmium, Lead, and Zinc Movement in a Calcareous Loamy Soil. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 9: 2. 63-74. (In Persian)
10.FAO. 1992. Wastewater treatment and use in agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome, FAO 47.
11.Gohil, M.B. 2005. Land Treatment of Wastewater. New Age International Pub., New Delhi.
12.Gong, C., and Donahoe, R.J. 1997. An experimental study of heavy metal attenuation and mobility in sandy loam soils. Appl. Geochem. J. 12: 243-254.
13.Hahne, H.C., Kroontze, H.W., and Lutz, J.A. 1997. Nitrogen fertilization nitrate accumulation and losses under continuous corn cropping. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 562-567.
14.Haruvy, N. 1998. Wastewater reuse regional and economic considerations. Resource, Cons. Rec. J. 23: 57-66.
15.Hassanoghli, A., and Liaghat, A. 2009. Effect of recharge practices with treated domestic wastewater of Ekbatan complex on mineral and biological pollutants transfer to shallow aquifer. Mashhad. J. Water Soil. 23: 1. 143-151. (In Persian)
16.Hassanoghli, A., Liaghat, A., and Mirabzadeh, M. 2007. Effect of Irrigation with treated domestic wastewater of Ekbatan on transfer of phosphorus in deep roots. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 10: 4. 29-42. (In Persian)
17.Heidarpour, M., Mostafazadeh, B., Abedi Koupai, J., and Malekian, R. 2007. The effects of treated wastewater on soil chemical properties using subsurface and surface irrigation methods. Agric. Water Manage. J. 90: 87-94.
18.Hosseinpour, A., Haghnia, G.H., Alizadeh, A., and Fotovat, A. 2009. Changes in chemical quality of percolating raw and treated municipal wastewaters through soil columns. Mashhad J. Water Soil. 22: 2. 45-56. (In Persian)
19.Jacob, H., and Clarke, G. 2002. Methods of Soil Analysis, Part 4, Physical Method. Soil Science Society of America Inc., Madison, Wisconsin, USA.
20.Kardos, L.T., and Hook, J.E. 1974. Phosphorous balance in sewage effluent treated soil. Environ. Qual. J. 5: 87-90.
21.Karimzadeh, M., Alizadeh, A., and Mohammady Arya, M. 2012. Effect of Irrigation with Waste Water on Soil Saturated Hydraulic Conductivity. Water Soil J. 26: 6. 1547-1553.
(In Persian)
22.Kaschl, A., Romheld, V., and Chen, Y. 2002. The influence of soluble organic matter from municipal solid waste compost on trace metal leaching in calcareous soils. Sci. Total Environ. J. 291: 45-57.
23.Kiziloglu, F.M., Turan, M., Sahin, U., Angin, I., Anapali, O., and Okuroglu, M. 2007. Effects of wastewater irrigation on soil and cabbage plant chemical properties. Plant Nutr. Soil Sci. J. 170: 166-172.
24.Kiziloglum, F.M., Turan, M., Sahin, U., Kuslu, Y., and Dursun, A. 2008. Effects of untreated and treated wastewater irrigation on some chemical properties of cauliflower (Brassica olerecea L. var. botrytis) and red cabbage (Brassica olerecea L. var. rubra) grown on calcareous soil in Turkey. Agri. Water Manage. J. 95: 716-724.
25.Lindsay, W.L. 1992. Chemical equilibration in soils. John Wiley and Sons, New York.
26.Mahida, U.N. 1981. Water pollution and disposal of wastewater on land. Tata McGraw-Hill Publishing Co. Itd., New Delhi, 323p.
27.Mamo, M., Gupta, S.C., Rosen, C.J., and Singh, U.B. 2005. Phosphorus leaching at cold temperatures as affected by wastewater application and soil phosphorus levels. Envir. Qual. J. 34: 1243-1250.
28.Marofi, S., Parsafar, N., Rahim, G.H., and Dashti, F. 2012. The effects of wastewater reuse on transport of heavy metal to depth of soil under potato cultivar. Isfahan, J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. Soil and Water Sciences. 16: 61. 71-80. (In Persian)
29.Marofi, S., Parsafar, N., Rahim, G.H., Dashti, F., and Marofi, H. 2013. The effects of wastewater reuse on potato growth properties under greenhouse lysimeteric condition. Environ. Sci. Technol. J. 10: 133-140.
30.McBride, M.B., Richards, B.K., Steenhuis, T., and Spiers, G. 1999. Long term leaching of trace elements in a heavy sludge amended silty clay loam soil. Soil Sci. J. 164: 613-623.
31.McLean, J.E., and Bledsoe, B.E. 1992. Ground Water Issue: Behavior of Metals in Soils. United States Environmental Protection Agency, EPA/ 540/ S-92/ 018.
32.Mirjat, M.S., Chandio, A.S., Memon, S.A., and Mirjat, M.U. 2008. Nitrate movement in the soil profile under irrigation agriculture: a case study. Agriculture Engineering International: the CIGR e-journal. Manuscript LW 07 024. Vol. X. Feb.
33.Mortvedt, J.J., Cox, F.R., Shuman, L.M., and Welch, R.M. 1991. Micronutrient in Agriculture number 4. Soil Sci. Soc. Am. Book Series, Madison, WI.
34.Nikamal Larijani, N., Hassanoghli, A., Mashal, M., and Liaghat, A. 2011. Investigation of Nitrate Leaching through two Different Soil Textures via Application of three Organic Manures (Poultry, Cow and Sewage Sludge). Mashhad J. Water Soil. 25: 4. 708-718.
(In Persian)
35.Olsen, S.R., and Sommers, L.E. 1982. Phosphorus. P 403-430, In: A.L. Page, R.H. Miller D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph No. 9, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, USA.
36.Rai, S., Chopra, A.K., Pathak, C., Sharma, D.K., Sharma, R., and Gupta, P.M. 2011. Comparative study of some physicochemical parameters of soil irrigated with sewage water and canal water of Dehradun city. India Arc. App. Sci. Res. J. 3: 2. 318-325.
 
37.Ramirez-Fuentes, E., Lucho, C.C., Escamilla, S.E., and Dendooven, L. 2002. Characteristics, and carbon and nitrogen dynamics in soil irrigated with waste water for different lengths of time. Bioresour. Technol. J. 85: 179-187.
38.Rowell, D.L. 1994. Soil Science: Methods and Applications. Longman Group, Harlow, 350p.
39.Rusan, M.J.M., Hinnawi, S., and Rousan, L. 2007. Long-term effect of waste water irrigation of forage crops on soil and plant quality parameters. Desalination J. 215: 143-152.
40.Scokart, P.O., Meeus-Verdinne, K., and DeBorger, R. 1983. Mobility of heavy metals in polluted soils near zinc smelters. Water, Air, Soil Poll. J. 20: 451-463.
41.Scora, R.W., and Chang, A.C. 1997. Heavy metals and seed germination in some medicinal and aromatic plants. Environ. Qual. J. 26: 975-79.
42.Sibe, C., and Fischer, W.P. 1996. Effect of long-term irrigation with untreated effluent on soil properties and heavy metal absorption of Leptosols and Vertisols in Central Mexico. Z. Pflan-zenernaehr. Bodenkd J. 159: 357-364.
43.Singh, A., and Agrawal, M. 2012. Effects of Waste Water Irrigation on Physical and Biochemical Characteristics of Soil and Metal Partitioning in Beta vulgaris L. Agric. Res. J. 1: 4. 379-391.
44.Suzuki, T., Katsuno, K., and Yamaura, G. 1992. Land application of wastewater using
three types of trenches set in lysimeters and its mass balance of nitrogen. Water Res. J.
26: 1433-1444.
45.Tyler, L.D., and McBride, M.B. 1982. Mobility and extractability of cadmium, copper, nickel, and zinc in organic mineral soil columns. Soil Sci. J. 134: 3. 198-205.
46.Udo, E.J., Bohn, H.L., and Tucker, T.C. 1970. Zinc adsorption by calcareous soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc. J. 34: 405-407.
47.Zamyadi, A., Liaqhat, A.M., and Hassanoghli, A. 2002. The possibility treating of water contaminated with zinc (Zn) by soil cultivated Sunflower, Oats and Straw (remediation). Water Wastewater J. 48: 3-11.
48.Zheljazkov, V.D., and Nielsen, N. 1996. Effect of heavy metals on peppermint and cornmint. Plant Soil J. 426: 309-328.
49.Zvomuya, F., Gupta, S.C., and Rosen, C.J. 2005. Phosphorus Leaching in Sandy Outwash Soils following Potato-Processing wastewater application. Environ. Qual. J. 34: 1277-1285.