دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1-282 
سینتیک رهاسازی روی در فراریشه در دوره کشت ذرت در یک خاک آهکی

صفحه 223-238

10.22069/jwsc.2019.15564.3078

مهدی بحرینی؛ امیر فتوت؛ علیرضا کریمی کارویه کریمی کارویه؛ رضا خراسانی؛ علیرضا حسین پور


کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول‌های آبی

صفحه 255-267

10.22069/jwsc.2019.16203.3150

حسن رضائی؛ رقیه مطلبی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی