دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-290 
ارزیابی خشکسالی بر اساس پایداری طولانی مدت روند بارش و دما در حوضه دره رود اردبیل

صفحه 31-57

10.22069/jwsc.2019.15612.3079

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی؛ مجید رضایی بنفشه


مطالعه تاثیر قطرنسبی وعمق طوقه مشبک بر آبشستگی اطراف پایه های پل آرودینامیکی

صفحه 159-177

10.22069/jwsc.2019.15706.3090

امیرعباس کمان بدست؛ علیرضا محمدیان؛ امین بردبار؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد


مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه ('گلستان و ب 557)

صفحه 215-230

10.22069/jwsc.2019.14333.2906

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزار جریبی؛ قربان قربانی نصر آباد؛ حسین شریفان؛ مهدی ذاکری نیا؛ فاطمه ولی نژاد


اثر بیوچار کلزا ،گندم و ترکیب آنها بر جذب و آبشویی نیترات از خاک

صفحه 247-261

10.22069/jwsc.2019.15799.3102

زهرا کوهی؛ معصومه فراستی؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبداللطیف قلی زاده