دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-263 
رفتار هیدرولیکی خاک‌های آلوده به تری‌کلرواتیلن (TCE)

صفحه 207-220

10.22069/jwsc.2019.14740.2977

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی؛ محمد محمودیان شوشتری