بررسی تأثیر کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندی کُنار (Ziziphus spp.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مربی پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 استادیار پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: کاشت و پرورش درخت کُنار، به عنوان یکی از میوه‌های گرمسیری در مناطق گرم و خشک، از اهمیت زیادی برخوردار است و این محصول در مناطق جنوب کشور از جمله استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و شهرستان‌های جیرفت و کهنوج کاشت و پرورش می‌یابد. با توجه به شرایط حاکم بر این مناطق از نظر شرایط گرم آب و هوایی و پائین بودن میزان بارندگی، کم‌آبی یکی از مهم ترین عواملی است که کشت و پرورش گیاهان در این مناطق را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث ایجاد مشکلاتی برای کشاورزان گردیده است، که یافتن راهکار مقابله با آن ضروری است. از طرفی یکی از راه‌حل‌های مقابله با شرایط کم‌آبی و کاهش اثرات سوء تنش خشکی بر رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی و باغی، استفاده از مواد فراجاذب است.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندی کُنار در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه سطح آبیاری (100، 80 و 60 درصد تبخیر تجمعی از تشت کلاس A) به عنوان کرت اصلی و چهار سطح پلیمر فراجاذب A200 (صفر، 40 ، 80 و 120 گرم به ازای هر نهال) به عنوان کرت فرعی، با 3 تکرار بر روی 36 اصله نهال پیوندی کُنار در پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری در اهواز اجرا گردید.
یاقته‌ها: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها، نشان داد اثر سطوح مختلف آبیاری، ماده فراجاذب و اثر متقابل آنها بر ارتفاع نهال ، قطر پایه، تعداد برگ و تعداد میانگره در واحد طول ساقه در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار است. از نظر مقایسه میانگین‌های سطوح مختلف آبیاری، تیمارهای 80 و 100 درصد نیاز آبی در یگ گروه آماری قرار گرفته و با هم اختلاف معنی‌داری ندارند، اما با تیمار 60 درصد نیاز آبی اختلاف معنی‌داری نشان دادند. از طرفی نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان داد، اثر اصلی تیمارهای آبیاری و ماده فراجاذب و اثر متقابل آنها بر برخی شاخص‌ها از قبیل میزان کلروفیل برگ، قطر پیوندک و طول میانگره‌ در واحد طول ساقه، اثر معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف 80 گرم پلیمر فراجاذب باعث گردید تا با اعمال تیمار آبیاری معادل80 درصد نیاز آبی کُنار، ضمن عدم کاهش معنی‌دار گیرایی و رشد رویشی نهال کُنار، صرفه‌جویی 20 درصدی در مصرف آب در پی داشته باشد. بنابراین به‌ منظور صرفه‌جویی در مصرف آب در شرایط خشکسالی و مقابله با کم آبی، مصرف 80 گرم پلیمر فراجاذب A200 در زمان کاشت نهال پیوندی کُنار به کشاورزان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on effects of superabsorbent polymer on survival and vegetative growth of Ber (Ziziphus spp.) grafted seedling

نویسندگان [English]

  • Hojat Dialami 1
  • Esmaeal Rahkhodae 2
  • Aziz Torahi 3
1 Asistant Professor, Date Palm and Tropical Fruits Research center, Horticultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization
2 Research Instructor, Date Palm and Tropical Fruits Research center, Horticultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ahwaz, Iran
3 Asistant Professor, Date Palm and Tropical Fruits Research center, Horticultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Ber (Ziziphus spp.), is one of the most important of tropical fruits in hot and dry areas that cultures in southern parts of the Iran, including provinces of Khuzestan, Hormozgan, Bushehr, Sistan and Baluchistan and county of Jiroft and kahnuj. According to the climate conditions of these areas such as low rainfall and high evapotranspiration, water deficit is one of the most important environmental factors that influences on cultivation of plants in these areas and creates problems for farmers that find the solution is essential. On the other hand, one of strategies for challenge with the water deficit problem and reduce the adverse effects of drought stress on the growth and yield of crops and fruit trees in tropical regions is the application of the super absorbent materials.
Materials and Methods: In order to evaluate effects of superabsorbent polymer on survival and vegetative growth of Ber (Ziziphus spp.) grafted seedlings under drought stress, an experiment with 3 levels of irrigation as main plot including: 100, 80 and 60 % of cumulative evaporation from pan class A, 4 levels of superabsorbent polymer: 0, 40, 80 and 120g from A200 source as sub plot, carried out in split plat base on completely randomized block design with three replications on 36 Ber During two years in Date palm and tropical fruits research center in Ahwaz-Khuzestan Province. Before planting, super absorbent polymer was added to the soil of pots in deepness of root development. In this research, Irrigation was carried out by the under pressure irrigation system (Babler). Total water volume needed for each irrigation treatment was compete based on the suggested method of the Food Agriculture Organization (FAO). At first, based on the data of the meteorological data taken from the meteorological station adjacent to the experimental site, the amount of evapotranspiration was calculated, and then the amount of irrigation water base on 60, 80 and 100% of cumulative evaporation from pan class A was compete and accessed into seedlings through the pipeline. At the time of the experiment, the percentage of survival and vegetative growth characteristics such as seedling height, root stock diameter, scion diameter, mean number of leaves per stem length, mean number and length of internodes and chlorophyll content were measured. Statistical analysis of data using SPSS software and mean comparison with Duncan's multiple range test was performed.
Results: Analysis of variance showed that the effects of treatments were significant on some of the studied traits. Based on the results of variance analysis of data, different levels of irrigation and superabsorbent had a significant effect on seedling survival at 5% probability level. As well as the interaction effects of two mentioned factors were significant. Comparing the mean of different levels of irrigation, treatments of 80 and 100% of water requirement were in the same group and did not show any significant difference, but showed significant difference with 60% water requirement. The results showed that under drought stress, application of super absorbent had a significant effect on survival and vegetative growth characteristics such as seedling height, root stock diameter, mean number of leaves per stem length and internodes number. However, on some vegetative growth characteristics such as scion diameter, length of internodes and chlorophyll content did not have a significant effect.
Conclusion: Base on the finding of this research, application 80g superabsorbent and irrigation with 80 % of water requirement for each Ber seedling, the while not significantly reducing the survival and vegetative growth, saved 20% in water use. So, consumption of 80g superabsorbent at the planting time of Ber (Ziziphus spp.) seedlings is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • superabsorbent polymer
  • saving of water use
1.Akbari Nodehi, D., Mirzaee, G., Sherdel, F., and Tashakkory, A. 2009. The effect of irrigation period and TRAWAT A200 superabsorbent on the growth of Thomson seedlings. Proceedings of 2rd Irrigation and Drainage Network Management Conference. 8-10 April. Ahwaz. Iran.
2.Apostol, K.G., Jacobs, D.F., and Dumroese, R.K. 2009. Root desiccation and drought stress responses of bare-root Quercus rubra seedlings treated with a hydrophilic polymer root dip. J. Plant Soil. 315: 229-240.
3.Arbona, V., Iglesias, D.J., Jacas, J., Primo-Millo, E., Talon, M., and Gomez- Cadenas, A. 2005. Hydrogel substrate amendment alleviates drought effects on young Citrus plants. J. Plant Soil.270: 73-82.
4.Boyer, J.S. 1988. Cell enlargement and growth induced water potentials. J. Physiol. Plantarum. 73: 311-316.
5.Callaghan, T.V., Lindley, D.K., Ali, O.M., Abd El Nour, H., and Bacon, P.J. 1989. The effect of water-absorbing synthetic polymers on the stomatal conductance, growth and survival of transplanted Eucalyptus microtheca seedlings in the Sudan. J. Appl. Ecol.26: 663-672.
6.Chirino, E., Vilagrosa, A., and Ramón Vallejo, V. 2011. Using hydrogel and clay to improve the water status of seedlings for dry land restoration. Plant and Soil. 344: 99-110.
7.Davarpanah, G.R. 2004. The effect of water absorbent materials on water supply for tree planting in semi-arid regions. J. Water Wastewater. 16: 62-69. (In Persian with English Abstract)
8.Dehgan, B., Yeager, T.H., and Almira, F.C. 1994. Photinia and Podecarpus growth response to a hydrophilic polymer-amended medium. Horticulture and Science. 29: 641-644.
9.Jafari, M., Tavili, A., and Ali, M. 2012. Application of superabsorbent on soil moisture retention and establishment of Atriplex canescens in arid area. J. Renew. Natur. Resour. Res. 3: 11-18. (In Persian with English Abstract)
10.Jalili, K., Jalili, J., and Sohrabi, H. 2013. The possibility of increasing irrigation period without reducing the vegetative growth of roses by applying superabsorbent polymer in a semi-arid area. J. Hort. Sci. 27: 185-192.(In Persian)
11.Hsiao, T.C. 1973. Plant responses to water stress. Annual Review of Plant Physiology. 24:519-570.
12.Huttermann, A., Zommorodi, M., and Reise, K. 1999. Addition of hydrogels to soil for prolonging the survival of Pinus halepensis seedlings subjected to drought. Soil and Tillage Research.50: 295-304.
13.Khalilpour, A., Tabatabai, H., Sharifi, R., Roushan, B., Alikhani, S.D., and Fattahy, M. 2005. The effect of superabsorbent on increasing water use efficiency in Pine seedlings. Proceedings of the Second National Conference of Watershed and Soil and Water Resources Management. Kerman Shahid Bahonar University. Pp: 1609-1617.
14.Lovisolo, C., and Schubert, A. 1998. Effects of water stress on vessel size xylem hydraulic conductivity in Vitis vinifera. J. Exp. Bot. 49: 693-700.
15.Montazar, A. 2008. Study the effect of stockosorb superabsorption polymer on the flow advance time and infiltration parameters in furrow irrigation. J. Soil Water (Agricultural Science and Technology). 22: 341-356. (In Persian with English Abstract)
16.Nazarli, H., Darvishzadeh, R., Zardashti, M.R., Hatami Maleki, H., Rasouli Sadaghiyani, M.H., and Ghavidel,
F. 2014. Effect of deficit irrigation and superabsorbent polymer on physiological and morphological characteristics of sunflower. Agron. J. (Pajouhesh & Sazandegi). 108: 17-23. (In Persian with English Abstract)
17.Orikiriza, L.J.B., Agaba, H., Eilu, G., Kabasa, J.D., Worbes, M., and Hüttermann, A. 2013. Effects of hydrogels on tree seedling performance in temperate soils before and after water stress. J. Environ. Prot. 4: 713-721.
18.Qados, A.M.S.A. 2015. Effect of superabsorbent polymer and Azotobacter vinelandii on growth and survival of Ficus benjamina L. seedling under drought stress conditions. Inter. Res. J. Agric. Sci. Soil Sci. 5: 45-57.
19.Tango, A., Mahdavi, A., and Sayad, E. 2014. Effect of Superabsorbent Polymer Aquasorb on Growth, Establishment and Some Physiological Characteristics of Acacia victoriae seedlings under drought stress. J. Water Soil. 28: 951-963.(In Persian with English abstract)
20.Zangooei Nasab, Sh., Emami, H., Astaraei, A.R., and Yari, A.R. 2013. Effects of stockosorb hydrogel and irrigation intervals on some soil physical properties and growth of haloxylon seedling. J. Soil Manage. Sust. Prod.13: 167-182. (In Persian)
21.Zhi-Bin, L., Ke, L., Xiangning, J., and Polle, A. 2009. Ectomycorrizal fungus (Paxillusinvolutus) and hydrogels affect performance of Populus euphratica exposed to drought stress. J. For. Sci. 66: 106-114.