دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-215