مقایسه عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش‌بینی آبدهی روزانه رودخانه لیقوان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparing the Performance of Fuzzy Based Models in Stream Flow Forecasting on Lighvan River