دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-171 
ارتباط بین بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از رگرسیون تاخیر زمانی

صفحه 27-49

10.22069/jwsc.2023.21111.3624

یول آمان ناظری؛ نادر جندقی؛ مجتبی قره محمودلو؛ مجید عظیم محسنی