پیش‌بینی اثرهای سناریوهای اصلاحی بر کاهش آسیب‌پذیری جوامع محلی در پهنه سیلاب (رودخانه قره‌چای شهر رامیان-استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران.

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع ‌طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران.

4 استاد گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

5 دکتری سازه‌های آبی، کارشناس بررسی‌های اقتصادی، شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: سیل یکی از آسیب‌رسان‌ترین مخاطرات طبیعی در جهان محسوب می‌شود. درک بهتر پدیده سیل و پیامدهای بالقوه آن ضرورت دارد. تحقیق حاضر بخشی از رویکرد مدیریت ریسک –محور سیل بر اساس چارچوب KULTURisk است که در آن آسیب‌پذیری به‌عنوان یکی از مولفه‌های ریسک سیل بررسی می‌شود. هدف تحقیق ارزیابی آسیب‌پذیری جوامع محلی در مواجهه با پدیده سیل در شرایط موجود و نیز پیش‌بینی اثرهای سناریوهای مدیریتی بر کاهش آن است. ارزیابی آسیب‌پذیری سیل، مستلزم کمی‌کردن اجزای آسیب‌پذیری است.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق، با توجه به هدف مورد نظر و با استفاده از بازدیدهای میدانی و مرور منابع مولفه‌ها، متغیرها و شاخص‌های متناسب با شرایط موجود منطقه انتخاب شد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با جوامع محلی، سالنامه‌های آماری، اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن، دستورالعمل و راهنمای سامانه مدیریت آمار و اطلاعات بیمارستانی و همچنین مراجعه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سطح شهرستان رامیان و استان گلستان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری شامل جوامع محلی ساکن در پهنه سیلاب با دوره بازگشت صد سال در بازه‌ای از رودخانه قره‌چای شهر رامیان از سرشاخه‌های رودخانه گرگانرود واقع در استان گلستان می‌باشد. دلیل انتخاب بازه مذکور موقعیت قرارگیری روستاها در مجاورت رودخانه و نیز فراوانی وقوع رخدادهای سیلابی است که طی سال‌های گذشته رخ داده است. مقادیر شاخص‌ها با روش‌ مقیاس طبقه‌بندی شده و با روش فاصله تا مرجع نرمال‌سازی شدند. وزن هر یک از شاخص‌ها با روش دلفی تعیین گردید. مقادیر شاخص‌های نرمال شده در محیط GIS به لایه‌های مکانی تبدیل شدند. بدین‌ترتیب با ترکیب لایه‌های متغیرهای حساسیت، ظرفیت‌های سازگاری و مدارا نقشه آسیب‌پذیری منطقه هدف تهیه شد. بر اساس نتایج حاصل، سه سناریوی اصلاحی شامل ایجاد سامانه‏ هشدار ‏زودهنگام، بهبود حکمرانی ریسک و توزیع ریسک به‌منظور کاهش سطح آسیب‌پذیری در مواجهه با سیل برای منطقه هدف انتخاب شد.
یافته‌ها: سطح آسیب‌پذیری مناطق متأثر از سیل در منطقه هدف در شرایط کنونی در طبقه "زیادآسیب‌پذیر" قرار گرفت که با اعمال سناریوی اصلاحی ترکیبی (سامانه‏ هشدار ‏سیل زودهنگام، بهبود حکمرانی ریسک و توزیع ریسک) آسیب‌پذیری به طبقه"کمی‌آسیب‌پذیر" خواهد رسید.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر علاوه بر کمک به درک بهتر پدیده سیل و پیامدهای بالقوه آن توسط مردم روستای سیدکلاته و مسئولین، موجب تسهیل در اولویت‌بندی اقدامات متناسب با شرایط منطقه به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری از طریق افزایش ظرفیت‌های سازگاری و مدارا می‌گردد. چرا که میزان اثربخشی اقدامات پیشنهادی (ایجاد سامانه‏ هشدار ‏زودهنگام، بهبود حکمرانی ریسک و توزیع ریسک) بر کاهش آسیب‌پذیری و به تبع آن کاهش میزان تلفات جانی و خسارات مالی مشخص شده است که خود گام مهمی در راستای مدیریت ریسک-محورسیل در مقیاس‌های مختلف مکانی بشمار می‌رود. همچنین نتایج این مطالعه ضرورت ارزیابی آسیب‌پذیری و اتخاذ سیاست‌های خاص در مقیاس محلی (روستای سیدکلاته) را نشان می‌دهد‌. این در حالی است که این موضوع به‌طور معمول در برنامه‌ریزی‌های فنی و مالی در حوزه مدیریت بحران بویژه مدیریت ریسک سیل لحاظ نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the effects of intervention scenarios in reducing the vulnerability of local communities in a flood zone (The Qarachai River, Ramyan-Golestan Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahbube Bai 1
  • Nasser Tahmasebipour 2
  • Hossein Zeinivand 3
  • Amir Sadoddin 4
  • Mahdi Kahe 5
1 Ph.D. Student in Watershed Management Sciences, Faculty of Natural Resources, Lorestan University, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Lorestan University, Iran.
3 Associate Prof., Dept. of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Lorestan University, Iran.
4 Professor, Dept. of Watershed Management, Faculty of Range and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
5 Ph.D., Water Science Engineering (Hydraulic Structures), Economic Analyst based in Golestan Water Agancy, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Floods are one of the most damaging natural disasters in the world. So better understanding of the flood hazard phenomenon and its potential consequences is necessary. The present research is a part of the flood risk management approach based on the KULTURisk framework, in which vulnerability is examined as one of the flood risk components. The aim of the research is to assess the vulnerability of local communities exposed to the flood occurrence in the current conditions, and also to predict the effects of intervention scenarios to reduce it. Flood vulnerability assessment requires quantifying vulnerability components.
Materials and methods: In this research, the components, variables and indicators for the region existing conditions were selected based on the intended aim, region field observations and related literature review. The required data and information were collected using questionnaires and interviews with the local communities, statistical yearbooks, population and housing census data center, instructions and guidelines for the management system of statistics and hospital information, as well as referring to related executive organizations at the city and province levels. The statistical population includes local communities living in the 100-year flooding areas in a part of the Qarachai River in Ramian city (one of the tributaries of the Gorganroud River in the Golestan province). The reason for choosing this reach is the location of the villages in the vicinity of the river and the frequency of flood events that have occurred in the past years. The index values were normalized by classification scale and distance to reference methods and the weight of each index was determined by the Delphi method. The normalized index values were converted into spatial layers in the GIS environment. Then, a vulnerability map of the target area was prepared by combining the spatial layers of susceptibility, adaptation capacities and coping capacities variables. Based on the results, three intervention scenarios including early warning system establishment, risk governance intervention and risk spreading were selected in order to reduce the level of vulnerability in the face flooding for the study area.
Results: The degree of vulnerability of flood-affected areas in the study area for the current conditions was placed in the "highly vulnerable" class, while by applying intervention scenario under combined scenarios (including early warning system establishment, risk governance intervention and risk spreading), the vulnerability degree would change to "slightly vulnerable" level.
Conclusion: The results of this research, is helpful for better understanding of the phenomenon of flooding and its potential consequences by the people and authorities of the Seyed Kalateh village. It also will facilitate the prioritization of measures appropriate to the region conditions in order to reduce vulnerability by increasing the capacity of adaptation and tolerance. Since, the effectiveness of the proposed measures such as creating an early warning system, intervention risk governance and risk spreading on reducing vulnerability and consequently reducing the amount of human and financial losses has been recognized, it is an important step in the direction of flood risk management at different scales. Moreover, the analysis shows the necessity of vulnerability assessment and adoption of specific policies at the local scale (the Seyed Kalateh village), while this issue is usually not considered in technical and financial planning of crisis management especially for flood risk management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KULTURisk approach
  • Risk-based flood management
  • Vulnerability
  • Intervention scenario
  • The Qarachai River
1.Ramli, M. W. W., Alias, N. E., Yusop, Z., & Taib, S. M. (2019). Disaster risk index: a review of local scale concept and methodologies. The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Natural Disaster (RCND 2019). 12.
2.Jamshidi, O., Asadi, A., Kalantari, Kh., Azadi, H., & Scheffran, J. (2019). Vulnerability to climate change of smallholder farmers in the Hamadan province, Iran. Climate Risk Management, 23, 146-159.
3.Vink, K. (2014). Vulnerable people and flood risk management policies. Ph.D. in Disaster Management. International Centre for Water Hazard and Risk Management (ICHARM), Tsukuba University, Japan: 194.
4.Cian, F., Giupponi, C., & Marconcini, M. (2021). Integration of earth observation and census data for mapping a multi-temporal flood vulnerability index: a case study on Northeast Italy. Natural Hazards J. 106, 2163-2184. 
5.Prevention Web of United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2022). 1-14. (Available online: https:// www.preventionweb.net/ understanding- disaster-risk/ risk-drivers/ poverty-inequality)
6.Gain, A. K., Mojtahed, V., Biscaro, C., Balbi, S., & Giupponi, C. (2015). An integrated approach of flood risk assessment in the eastern part of Dhaka City, J. Natural Hazards. 79 (3), 1499-1530.
7.Giupponi, C., Mojtahed, V., Gain, A. K., Biscaro, C., & Balbi, S. (2015). Integrated risk assessment of water-related disasters (Chpter 6). P 163-200, In: F. J. Shroder, P. Paron and G. D. Baldassarre, (eds), Hydro-Meteorological Hazards, Risks, and Disastersp, Elsevier Inc.  
8.Guha-Sapir, D., Hoyois, Ph., & Below, R. (2016). Annual disaster statistical review 2015: The numbers and trends. Brussels: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED): 59 p.
9.Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2012). Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Cambridge and New York: Cambridge University Press: 594.
10.Balica, S. F., Dinh, Q., & Popescu, I. (2015). Vulnerability and exposure in developed and developing countries: large-scale assessments (Chapter 5).P 125-162, In: F. J. Shroder, P. Paron and G. D. Baldassarre, (eds), Hydro-Meteorological Hazards, Risks, and Disastersp, Elsevier Inc.
11.Varis, O., Kummu, M., Lehr, Ch., & Shen, D. (2014). China's stressed waters: societal and environmental vulnerability in China's internal and transboundary river systems. Applied Geography. 53, 105-116.
12.Munyai, R. B. Musyoki, A., & Nethengwe, N. (2019). An assessment of flood vulnerability and adaptation: A case study of Hamutsha-Muungamunwe village, Makhado municipality. Jamba J. 11 (2), 1-8.
13.Balasbaneh, A. T., Abidin, A. R. Z., Ramli, M. Z., Khaleghi, S. J., & Marsono, A. K. (2014). Vulnerability assessment of building material against river flood water: case study in Malaysia. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering. 476, 1-9.
14.Fatemi, Md. N., Okyere, S. A., Kofi Diko, S., Kita, M., Shimoda, M., & Matsubara, Sh. (2022). Physical Vulnerability and Local Responses to Flood Damage in Peri-Urban Areas of Dhaka, Bangladesh. Sustainability. 12 (10), 1-23.
15.Wang, Zh., Huang, J., Wang, H., Kang, J., & Cao, W. (2020). Analysis of flood evacuation process in vulnerable community with mutual aid mechanism: An Agent-Based Simulation Framework. Int. J. Environ. Res. Public Health.
17 (560), 1-21
.16.Ahmad Shah, A. Ye, J., Abid, M., & Ullah, R. (2017). Determinants of flood risk mitigation strategies at household level: a case of Khyber Pakhtunkhwa (KP) province, Pakistan. Nat. Hazards J. 88, 415-430.
17.Safari, A., Sasanpour, F., & Mosavand, J. (2010). Vulnerability assessment of urban areas against flood risk using fuzzy logic and GIS. Case study: the 3rd district of Tehran, Journal of Applied researches in Geographical Sciences. 20, 129-150. [In Persian]
18.Jamal, Sh. (2019). Assessing vulnerability of local communities for flood events (Case study: Downstream of the Khormarood River, Golestan Province, Iran). A thesis submitted for the degree of M.Sc. in Watershed Management, Faculty of Range and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 132. [In Persian] 
19.Esmaeili Alavijeh, E., Karimi, S., & Alavipoor, F. (2020). Vulnerability assessment in urban areas against flood with Fuzzy Logic (case study: Tehran District 22). Env. Sci. Tech J. 22 (3), 349-361.
20.Shahraki, M. R., Abedi Sarvestani, A., & Lotfi, Abodlrahim. (2022). Livelihood vulnerability of villagers to climate change: the case of Oghan Watershed in Golestan Province. Journal of Watershed Engineering and Management. 14 (1), 89-101.
21.Sadeghloo, T., & Sojasi Qeidari, H. (2015). Flood hazard management strategies in rural area by SWOC-TOPSIS technique (Case study: Ghare – chai river basin of Ramyan province). Journal of Geography and Environmental Hazards, Ferdowsi University of Mashhad. 3 (4), 105-128. [In Persian] 
22.Yazarloo, B., Zakeri Nia, M., & Abdolhoseini, M. (2015). The prediction of heavy precipitation regarding the impacts of 21th century climate changes in selected stations Golestan province, Journal of Water and Soil Conservation. 22 (3), 137-150. [In Persian]
23.Flood report 98 of Goleatan province. (2020). General Directorate Natural Resources and Watershed Management of Golestan Province. 42 p.
24.General Directorate Natural Resources and Watershed Management of Golestan Province. (2009). Hydrology report of Gharechai watershed. Sham Consulting Engineering Company. 28 p.
25.Giupponi, C., Giove, S., & Giannini, V. (2013). A dynamic assessment tool for exploring and communicating vulnerability to floods and climate change. Environmental Modelling and Software, 44, 136-147.
26.Sullivan, C. A. (2011). Quantifying water vulnerability: a multi-dimensional approach. Stoch. Env. Res. Risk Assess. 25, 627-640.
27.Bai, M., Tahmasbipour, N., Zainivand, H., Sadoddin, A., & Kahe, M. (2022). Investigating the two-dimensional HEC-RAS model capability for flood risk mapping in Qarachai River in Ramian, Golestan Province. Journal of Geography and Environmental Hazards, Ferdowsi University of Mashhad,18. (Available online: https://geoeh. um.ac.ir/article_42356.html). [In Persian]
28.Parhizkar, A., & Ghafari Gilandeh, A. (2011). GIS and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). Second Edition, Tehran: Publisher SAMT. 59. (In Persian)
29.Heathcote, I. W. (1998). Integrated Watershed Management (IWM). John Wiley and Sons, Inc. 414 p.
30.Ludena, C., Yoon, S. W., Sánchez-Aragón, L., Miller, S., & Yu, B. (2015). Vulnerability indicators of adaptation to climate change and policy implications for investment projects. Inter-American Development Bank. 49.
31.Khanke, H., & Masoumi, Gh. (2017). National guidelines for hospital risk management based on accreditation indicators. Ministry of Health and Medical Education. 375. [In Persian]
32.Lee, S., Okazumi, T., Kwak, Y., & Takeuchi, K. (2015). Vulnerability proxy selection and risk calculation formula for global flood risk assessment: a preliminary study. Water Policy.17, 8-25.
33.Naz, F., & Saqib, Sh. (2021). Gender-based differences in flood vulnerability among men and women in the char farming households of Bangladesh. Natural Hazards. 106 (1), 1-23. 
34.Gaillard, J. C. (2008). Alternative paradigms of volcanic risk perception: The Case of Mt. Pinatubo in the Philippines. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 172, 315-328.
35.Fernandez, P. Mourato, S. & Moreira, M. 2016. Social vulnerability assessment of flood risk using GIS-based Multicriteria decision analysis. A case study of Vila Nova de Gaia (Portugal). Geomatics, Natural Hazards and Risk,
7 (4), 1367-1389.
36.Moreira, L. L., Madruga, de Brito, M., & Kobiyama, M. (2021). Review article: a systematic review and future prospects of flood vulnerability indices. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 21, 1513-1530.