بررسی کارایی انواع تیمارهای حفاظتی در کنترل هدررفت عناصر غذایی خاک ترانشه‌های جاده‌های جنگلی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

بررسی کارایی انواع تیمارهای حفاظتی در کنترل هدررفت عناصر غذایی خاک ترانشه‌های جاده‌های جنگلی
چکیده
سابقه و هدف: در جنگل‌های کوهستانی شمال ایران، بدون یاری به طبیعت و دخالت متخصصین امکان تثبیت زودهنگام لکه-های رانشی که غالباً درآنجا هدر رفت خاک غنی جنگل در اثر آب‌شویی به‌وقوع می‌پیوندد، وجود ندارد. لذا در این شرایط اجرای به‌موقع فنون حفاظت خاک و شناسایی کارایی آنها به‌ویژه در محل ترانشه‌های پرشیب جاده‌های جنگلی ضرورت پیدا می‌کند.
مواد و روش‌ها: در طول شبکه جاده‌های جنگلی طرح شصت‌کلاته استان گلستان، موقعیت مکانی ترانشه‌های خاکی رانشی اعم از خاکبرداری و خاکریزی با شیب 60-45 درجه به‌کمک GPS ثبت شد. سپس عملیات هیدرومالچینگ با خاک‌پوش مایع، نصب بالشتک‌، تثبیت سلولی، تثبیت با زمین‌پارچه، چپر مرده، چپر زنده با 4 تکرار در پلات‌هایی به ابعاد 30 مترمربع روی ترانشه‌ها انجام پذیرفت. 4 تکرار نیز به عنوان شاهد بدون هر گونه تیمار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از طریق تله-گذاری در جوی کناری و در ابتدا (تله مهار) و انتهای ترانشه‌های تیمار شده و شاهد اجرا گردید. در پایان یک دوره 6 ماهه (پاییز و زمستان) پنج نمونه از رسوبات انباشته شده در تله‌ها جهت اندازه‌گیری مقدار عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ماده آلی جمع‌آوری شد. مقدار پتاسیم قابل جذب با روش استات آمونیوم و کلراید، مقدار فسفر قابل جذب با روش اسپکتروفتومتر، درصد ازت کل با روش کجلدال و درصد ماده آلی به روش نیتراسیون تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مقدار هدررفت مواد مغذی خاک به‌ویژه مواد آلی و ازت از سطح ترانشه خاکبرداری بیشتر از ترانشه خاکریزی بود. در حالی‌که در تیمار تثبیت سلولی هیچ تفاوت معنی‌داری بین مقدار هدررفت عناصر غذایی از سطح ترانشه‌های خاکبرداری و خاکریزی وجود نداشت. بیشترین مقدار هدررفت عناصر غذایی خاک در تیمار شاهد ملاحظه گردید. در مجموع تیمار تثبیت سلولی (7/83 درصد) و چپر زنده (2/75 درصد) کارآمدترین تیمارها و تیمار خاک‌پوش مایع (3/45 درصد) و تثبیت بالشتکی (2/53 درصد) ناکارآمدترین تیمارها برای کنترل هدررفت عناصر غذایی خاک از ترانشه‌های جاده‌های جنگلی بودند.
نتیجه‌گیری: روش‌های تثبیت خاک می‌توانند باعث نگهداشت عناصر غذایی خاک، آماده‌سازی بستر مناسب برای رویش مجدد گیاهان بومی، حفظ میکروارگانیسم‌های خاک و افزایش مقاومت ساختمان جاده با حداقل هزینه‌ها شوند. توانایی شیوه‌های حفاظت خاک در جلوگیری از رواناب، رسوبات و تلفات مواد مغذی متفاوت است و این مورد تا حدود زیادی به شرایط اقلیمی منطقه وابسته است. در پژوهش حاضر مشخص شد که روش‌های تثبیت سلولی و چپرزنده را می‌توان برای تثبیت ترانشه‌های خاکی جاده‌های جنگلی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of different types of conservation treatments in controlling the soil nutrients loss from sideslopes of forest roads

نویسندگان [English]

  • Aidin Parsakhoo 1
  • Seyed Ataollah Hosseini 2
1 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Professor, Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Investigating the effectiveness of different types of conservation treatments in controlling the soil nutrients loss from sideslopes of forest roads

Abstract
Background and Objectives: In the mountainous forests of northern Iran, without the help of nature and the intervention of experts, there is no possibility of early stabilization of shallow landslide spots where the rich soil of the forest is often wasted due to leaching. Therefore, in this situation, timely implementation of soil protection techniques and identification of their effectiveness becomes necessary, especially in the steep sideslopes of forest roads.
Materials and Methods: In this research and along the network of forest roads of Shastkalateh plan of Golestan province, the location of earthen seideslopes, including cutslope and fillslopes with a slope of 45-60 degrees, was recorded with the help of GPS. Then, hydromulching operation with hydromulch, absorption bag, geo-cell, stabilization with geotextile, dead hedge, and alive hedge with 4 repetitions were carried out on the road sideslopes. 4 replications were also examined as controls without any treatment. Sampling was carried out by placing traps in the side air and at the beginning (retention trap) and the end of treated and control plots. At the end of a 6-month period (autumn and winter), five samples of sediments accumulated in the traps were collected to measure the amount of nitrogen, phosphorus, potassium and organic matter elements. The amount of absorbable potassium was determined by the ammonium acetate and chloride method, the amount of absorbable phosphorus was determined by the spectrophotometer method, the percentage of total nitrogen was determined by the Kjeldahl method, and the percentage of organic matter was determined by the nitration method.
Results: The results showed that the loss of soil nutrients, especially organic matter and nitrogen, from the surface of the cutslope was more than that of the fillslope. While in geo-cell treatment, there was no significant difference between the loss of soil nutrients from the surface of cutslope and fillslope. The highest loss of soil nutrients was observed in the control treatment. In total, geo-cell treatment (83.7 percent) and alive hedge (75.2 percent) are the most efficient treatments, and hydromulch treatment (45.3 percent) and absorption bag (53.2 percent) are the most ineffective treatments in order to control nutrient loss.
Conclusion: Soil stabilization methods can preserve soil nutrients, prepare a suitable substrate for the regrowth of native plants, preserve soil microorganisms, and increase the resistance of road construction with minimal costs. The ability of soil protection methods to prevent runoff, sediments and loss of nutrients is different, and this depends to a large extent on the climatic conditions of the region. It was concluded that geo-grid and water absorption bags can be used to control soil nutrient loss from forest road sideslopes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutslope
  • Fillslope
  • Geo-cell
  • loss of organic matter
  • Shastkalateh forest
1.Ramaei, R. A. (2015). The effect of rainfall intensity and slope on infiltration, runoff, soil loss and nutrient elements of rainfed fields (case study: Kalaleh region, Golestan province). Master's thesis, Tarbiat Modares University. 85 p. [In Persian]
2.Han, Y., Feng, G., & Ouyang, Y. (2018). Effects of Soil and Water Conservation Practices on Runoff, Sediment and Nutrient Losses. Water. 10, 1-13.
3.Mburqai, N. (2019). Estimation of the function value of protecting soil nutrients in forest ecosystems. Environmental Research. 1 (2), 12-3.
4.Mesele, S. A., Amegashie, B. K., Quansah, C., & Adigum, J. K. (2016). Soil and nutrients losses under deifferent management practices in Ghana. Acta Agrophysica. 23 (4), 633-647.
5.Larsen, M. C., & Parks, J. E. (1997).How wide is a road? The association of roads and mass-wasting in a forested montane environment. Earth Surf Process Landform. 22, 835-48.
6.Lang, A. J. (2016). Soil Erosion from forest haul roads at stream crossings as influenced by road attributes. Ph.D. thesis in Forest Resources and Environmental Conservation, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. 158p.
7.Han, Y., Yang, P., & Wang, Y. (2015). Effect of level terraces of different widths on slope erosion and nutrient losses under rainfall condition. Fresenius Environment Bulletin. 24, 3274-3280.
8.Khazaei, M., Sadeghi, S. H. R., Mirnia,S. Kh., & Yazdani Moghadam, Y. (2013). The effect of forest destruction on the loss of soil nutrients and sediment in the watershed of Kajur forest (Case study: Educational and research forest of Tarbiat Modares University). Natural Ecosystems of Iran. 3 (2), 1-12. [In Persian]
9.Adimassu, Z., Langan, S., Johnston, R., Mekuria, W., & Amede, T. (2017). Impacts of Soil and Water Conservation Practices on Crop Yield, Run-off, Soil Loss and Nutrient Loss in Ethiopia: Review and Synthesis. Environmental Management. 59, 87-101.
10.Fazli, S., Mirnia, S. KH., & Noor, H. (2011). Effect of soil erosion on available phosphorus losses in a Hyrcanian watershed. Environmental Erosion Research J. 1 (2), 43-52.[In Persian]
11.Panahi, M. (2005). Economic valuation of Caspian forests. Ph.D. thesis Tehran University, 294 p.
12.Shariat Jafari, M. (1996). Landslides (basics and principles of stability of natural slopes). Saze Publications.281 p. [In Persian]
13.Shao, Q., Gu, W., Dai, Q. Y., Makoto, S., & Liu, W. (2014). Effectiveness of geotextilemulches for slope restoration in semi-arid northern China. Catena. 116, 1-9.
14.Gobinath, R., Ganapathy, G.P., & Akinwumi, I.I. (2021). Stabilisation of natural slopes using natural plant root as reinforcing agent. Materials Today: Proceedings. 39 (1), 493-499.
15.Parhizkar, M., Shabanpour, M., Lucas-Borja, M., & Antonio Zema, D.(2021). Hydromulch roots reduce rill detachment capacity by overland flow in deforested hillslopes. J. of Hydrology. 598, 112-119.
16.Gholami, Z., Parsakhoo, A., Lotfalian, M., & Rezaei motlagh, A. (2021). Effect of Some Bioengineering Treatments on Sediment Yield from the Cut Slopes of Forest Roads. Environmental Erosion Research J. 11 (4), 122-140. [In Persian]
17.Keivan Behjou, F., Hashemian, A., Panahi M., & Hassanzadeh, E. (2016). Economic Valuation of Soil Nutrients in Shimbars Forest Protected Area Using Replacement Cost Farshad. Environmental Sciences. 14 (1), 137-146. [In Persian]
18.Yousefi, S., Moradi, H., Boll, J., & Schönbrodt-Stitt, S. (2016). Effects of road construction on soil degradation and nutrient transport in Caspian Hyrcanian mixed forests. Geoderma. 284, 103-112.
19.Bai, Y., Liu, J., Xiao, H., Song, Z., Ma, K., & Deng Y. (2023). Soil stabilization using synthetic polymer for soil
slope ecological protection. Engineering Geology. 321, 107-115.
20.Cairns, J. (1994). Rehabilitating Damaged Ecosystems. Ann Arbor: Lewis Publishers. ISBN: 1-56670-043-4, 413 p.
21.Arnaez, J., Larrea, V., & Ortigosa, L. (2004). Surface runoff and soil erosion on unpaved forest roads from rainfall simulation tests in northeastern Spain. Catena. 57, 1-14.
22.Lotfalian, M., Yousefi babadi, A., & Akbari, H. (2019). Impacts of soil stabilization treatments on reducing soil loss and runoff in cutslope of forest roads in Hyrcanian forests. Catena.172, 158-162.
23.Najafian Saraji, L. (2009). The effect of pasture vegetation on soil erosion using a rain simulator. Master's thesis of the rangeland department, Mazandaran University, Sari Faculty of Natural Resources. 88 p. [In Persian]
24.Lewis, L. (2000). Soil Bioengineering an Alternative for Roadside Management. United States Department of Agriculture. Forest Service. 43p.
25.Luo, H., Zhao, T., Dong, M., Gao, J., Peng, X., Guo, Y., Wang, Z., & Liang, C. (2013). Field studies on the effects of three geotextiles on runoff and erosion of road slope in Beijing, China. Catena. 109, 150-156.
26.Xue, D., & Tisdell, C. (2001). Valuing ecological functions of biodiversity in changbaishan Mountain Biosphere Reserve in Northeast China. Biodiversity and Conservation. 10, 467-481.
27.Broda, J., Grzybowska-Pietras, J., Gawłowski, A., Rom, M., Przybylo, S., & Laszczak, R. (2017). Application of wool geotextiles for the protection of steep slopes. Procedia Engineering.200, 112-119.
28.Nathan, O.O., Monicah, M., Jayne, M.N., Isaya, S., George, N., & Daniel, M.N. (2022). Nutrient and organic carbon losses by erosion, and their economic and environmental implications in the drylands of Kenya. Environmental challenges. 7, 100-119.
29.Jayanthi, V., Soundara, B., Sanjaikumar, S.M., Siddharth, M., Shree, S., & Pooja Ragavi, S. 2022. Influencing Parameters on experimental and theoretical analysis of geocell reinforced soil. Materials Today: Proceedings. 66 (3), 1148-1155.
30.Fakhari, M.A., Lotfalian, M., Hosseini, S.A., & Khaledi Darvishan, A. (2019). Using wood-shred, rice-straw and brush-wood-dams with planting seedlings to runoff and erosion control in a forest road fill slope. Croatian J. of Forest Engineering. 40 (2), 327-339.
31.Keivan Behjou, F., Hashemian, A., Panahi, M., & Hassanzadeh, E. (2016). Economic Valuation of Soil Nutrients in Shimbars Forest Protected Area Using Replacement Cost Farshad. Environmental Sciences. 14 (1), 137-146. [In Persian]
32.Parsakhoo, A., Jajouzadeh, M., & Rezaee Motlagh, A. (2018). Effect of Hydromulch Binders on Reduction of Embankment Induced Soil Erosion and Sediment Concentration. Ecopersia. 6 (3), 179-186.