دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1388، صفحه 1-169