دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1388