شبیه سازی هیدروگراف رواناب مستقیم با مدل هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک (مطالعه موردی: آبخیز جعفرآباد استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulating the direct runoff hydrograph using Clark instantaneous unit hydrograph (Case study: Jafar-Abad Watershed, Golestan Province)