بررسی وجود روند در بارش سالانه استان همدان با استفاده از روش منکندال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of existence of trend in annual precipitation of Hamedan Province using Mann-Kendall method