مقایسه توانایی اسید آلی و نمک معدنی در سینتیک رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی در سری های غالب خاکهای زراعی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The comparison of CaCl2 and organic acid ability in kinetics of non-exchangeable potassium release in dominant soils series in Golestan province