دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1-254 
تحلیل منطقه‌ای روند و نقطۀ شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPEI در ایران

صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.16525.3178

خلیل قربانی؛ صدیقه برارخان پور؛ اسماعیل ولیزاده؛ عبدالجبار ملااراضی


بررسی پروفیل سطح آب و آبشستگی پایین دست سرریز گابیونی V شکل در پلان

صفحه 201-216

10.22069/jwsc.2020.16871.3222

حمید نوری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدارضا ظهیری؛ هوشنگ حسونی زاده


بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبی

صفحه 217-231

10.22069/jwsc.2020.17711.3321

ابراهیم فتاحی کیاسری؛ امیر فتوت؛ غلامحسین حق نیا؛ اکرم حلاج نیا؛ حمیدرضا مردانی