دوره و شماره: دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1-262 
تدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین نما برای خرما به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی

صفحه 89-107

10.22069/jwsc.2021.17510.3297

علی زین الدینی؛ سیدعلیرضا سیدجلالی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ جواد سیدمحمدی؛ حجت دیالمی؛ ابوالحسن مقیمی؛ مرتضی پوزش شیرازی


تأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت

صفحه 167-184

10.22069/jwsc.2021.18319.3392

حامد ریاحی فارسانی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ حمیدرضا متقیان


نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان)

صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.17799.3338

حمزه محسنی پور صومعه سرایی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ محمدرحیم فروزه؛ آیدین پارساخو


بررسی بهره‌وری آب در آبیاری زیرسطحی گلدانی با سطوح مختلف شوری آب (مطالعه موردی گیاه ریحان)

صفحه 233-247

10.22069/jwsc.2020.17894.3355

مرجان وهابی مشهور؛ محمود مشعل؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان