دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-249 
بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی

صفحه 45-63

10.22069/jwsc.2020.15349.3059

مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی؛ نرجس محمودی سفیدکوهی


کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی

صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.17693.3318

سودابه قره‌محمودلی؛ علی نجفی نژاد؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ یهروز زارعی دارکی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین خیرفام