مقایسه روش های هوش مصنوعی در برآورد بار معلق رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سیستان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 41-60

زینب شیخعلی پور؛ فرزاد حسن پور؛ وحید عظیمی


بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 43-59

10.22069/jwsc.2018.13864.2858

وحید لطیفی؛ حسین اسدی؛ عیسی ابراهیمی؛ علی موسوی


بررسی وقوع تغییرات اقلیمی در حوضه‌های آبریز با استفاده از تحلیل ایستایی و روند (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز ارمند)

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 45-61

فرشاد احمدی؛ رضا زمانی احمد محمودی؛ فریدون رادمنش؛ علیرضا امیر رضائیه