ارزیابی فراوانی اکتینومایست‌ها و جداسازی اکتینومایست‌های تجزیه‌کننده فیتات در اکوسیستم‌های خاکی مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of actinomycetes abundance and isolation of phytate degrading actinomycetes in different soil ecosystems