بررسی عددی تاثیر موقعیت اتصال کانال فرعی بر الگوی جریان در قوس رودخانه

دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 81-98

رسول  قبادیان؛ زهرا صیدی تبار


کاهش عدم قطعیت در یک مدل نیمه توزیعی هیدرولوژیکی با روش GLUE

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-100

10.22069/jwfst.2016.3020

مریم سادات جعفرزاده؛ حامد روحانی؛ حسین سلمانی؛ ابولحسن فتح آبادب


مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


حذف نیترات از سیلاب شهری توسط فرآیند فیلترهای چند گانه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-101

10.22069/jwfst.2017.12111.2665

سمیه سیروس پور؛ منصور پرویزی؛ محمد پروین نیا؛ اردشیر شکرالهی


ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز کمی و کیفی بهره‌برداری از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده‌ها با استفاده از الگوریتم فاخته

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 87-103

10.22069/jwfst.2017.6508.1863

حمید سعیدی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ اکبر باغوند؛ محمد حسین تیک سخن؛ صادق صادقی طبس


نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2017.13388.2808

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2019.14945.3009

فهیمه امیری میجان؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین شکفته


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی