ارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز کمی و کیفی بهره‌برداری از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده‌ها با استفاده از الگوریتم فاخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه عمران دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند

چکیده

رشد جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعتی نیاز روز افزون به استفاده از منابع آب زیرزمینی را موجب می‌گردد. از این-رو کیفیت این منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در برخی آبخوان‌ها به علت توزیع ناهمگون منابع آلاینده، برداشت متمرکز بی‌رویه در نقاط خاص و یا تفاوت جنس آبخوان، کیفیت آب آن در نواحی مختلف بسیار متغیر است. در این موارد در صورت عدم امکان حذف آلودگی، می‌توان با اجرای سیاست بهینه یهره‌برداری، غلظت آلاینده‌ها را تا حد امکان در سطح آبخوان یکنواخت کرد. در این تحقیق، یک مدل شبیه‌ساز-بهینه‌ساز آب‌های زیرزمینی، با هدف کمینه نمودن گرادیان غلظت در محدوده آبخوان ارائه گردید. مدل مذکور از تلفیق مدل‌های شبیه‌سازی کمی و کیفی آبخوان با الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند فاخته در محیط برنامه‌نویسی MATLAB حاصل شد. مدل شبیه‌ساز-بهینه‌ساز برای یک دوره پنج ساله در منطقه مورد مطالعه اجرا گردید. نتایج نشان داد گرادیان غلظتEC در چاه‌های منتخب، در صورت اعمال سیاست برداشت بهینه نسبت به عدم اجرای این سیاست، به میزان 12 درصد کاهش دارد. به‌علاوه با مقایسه مقادیر غلظت EC اولیه و مقادیر غلظت پس از بهینه‌سازی، مشاهده شد این مقادیر در محل چا‌ه‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است. بنابراین می‌توان بیان نمود که اعمال سیاست برداشت ارائه شده، علاوه بر تعدیل گرادیان غلظت، در کاهش غلظت EC آبخوان نیز موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation-Optimization Quantitative and qualitative model operation of aquifer in order to adjust pollutant concentrations using Cuckoo algorithm

نویسنده [English]

  • Abolfazl Akbarpour 2
چکیده [English]

Population growth and agricultural development and industrialization is causing the increasing need to use underground water resources. Hence, the quality of these resources is of particular importance. In some aquifers due to the Heterogeneous distribution of pollution resources, excessive centralized harvest in particular areas or gender difference in the aquifer, the water quality in different areas is highly variable. In these cases, In case of impossibility to eliminate contaminant, can be consistent with optimal policy operation pollutant concentrations as possible in the aquifer. In this study, a Simulation - Optimization model of groundwater were presented with the aim of minimizing the concentration gradient within the aquifer. The model of combining aquifer qualitative and quantitative simulation models with the cuckoo intelligent optimization algorithm in the MATLAB programming environment Was prepared. Simulation – optimization model was performed for a five-year period in the study area. The results showed EC concentration differences in selected wells with optimal harvest policy compared to the current harvest policy, had decreased to 12 percent. Also with comparing the initial EC values and EC values after optimization, was observed that the concentration values considerably had decreased in wells places. Further can said that applying the present harvest policy in addition to adjusting the concentration gradient, reduces effectively EC values of the aquifer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Concentration Gradient
  • Electric conductivity
  • Intelligent Optimization Approaches
1.Abaei, A., Ghaheri, A., and Saeedi, M. 2011. Optimal Aquifer Pumping Policy to Reduce Contaminant Concentration. J. Water Wastewater. 22: 80. 132-138. (In Persian)
2.Abouzari Khouei, N., and Hatamlou, A. 2014. Application of Cuckoo Optimization Algorithm in Different Optimization Problems. National Conference on Computer Engineering and IT Management. Tehran, Iran. (In Persian)
3.Anderson, M.P. 1979. Using Models to Simulate the Movement of Contaminants through Groundwater Flow Systems. Critical Reviews in Environmental Controls. 9: 2. 97-156.
4.Anderson, M.P., and Woessner, W.W. 1992. Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport. Academic Press Inc. 381p.
5.Ansari, M.S., Shamsai, A., and Massah, B.A. 2011. Groundwater Level Modeling in Sefiddasht by GMS Model. Second National Conference on Applied Research in Water Resources. Zanjan, Iran. (In Persian)
6.Benjakul, R. 2010. Simulating Dioxane Transport in a Heterogeneous Glacial Aquifer System (Michigan) Using Publicly Available Models and Data. M.Sc. Thesis. Michigan Technological University. 66p.
7.Chiang, W., and Kinzelbach, W. 2001. Processing Modflow a Simulation System for Modeling Groundwater Flow and Pollution. Springer Verlag, Berlin.
8.Chitsazan, M., and Saatsaz, M. 2005. Application of Mathematical Model MODFLOW on Water Resources Management Options of Ramhormoz Plain. J. Irrig. Sci. Engin. 14: 1-15. (In Persian)
9.De Wiest, R.J.M. 1965. Geohydrology. First Edition. John Wiley and Sons Inc, New York. 366p.
10.Etebari, B., and Yaghob Zadeh, M. 2008. Importance of the Conceptual Models in Developed Of Mathematical Model in Aquifers (Case Study: Tabriz Plain). Fifth National Conference on Engineering Sciences and Watershed. Gorgan, Iran. (In Persian)
11.Ghochanian, H.E. 2012. Groundwater Resources Assessment and Planning of Birjand Plain Using WEAP-MODFLOW. M.Sc. Thesis. Department of Water Engineering, University of Birjand, 117p. (In Persian)
12.Ghoochanian, M., Etebari, B., and Akbarpour, A. 2013. Integrating Groundwater Management with WEAP and MODFLOW Models (Case Study: Birjand Plain, East of Iran). MODFLOW and More 2013: Translating Science Into Practice Conference, Colorado.
13.Hoseini Tabatabaei, M.R., and Salari, A.A. 2013. Application of Cuckoo Optimization Algorithm in Frame Structures Optimization. 7th National Congress on Civil Engineering, Zahedan, Iran. (In Persian)
14.Kholgi, M. 2003. Mathematical Models Workshop of Groundwater Pollution From Theory to Application. Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran. (In Persian)
15.Kresic, N. 1997. Quantitative Solution in Hydrology and Groundwater Modeling. CRC Press LLC. 115p.
16.Maliki, R., Karami, G.H., Dolati Ardejani, F. and Hoseini, H. 2011. Optimization of Hydrodynamic Coefficients of Shahroud Plain by Using GMS6.5. Fourth Conference of Water Resources Management. Tehran, Iran. (In Persian)
 17.Mohtasham, M., Dehghani, A.A., Akbarpour, A., Meftah Halghi, M., and Etebari, B. 2011. Groundwater Level Determination by Using GMS Model (Case Study: Birjand Aquifer). Fourth Conference of Water Resources Management. Tehran, Iran. (In Persian)
18.Nejati Jahromi, Z., Chitsazan, M., and Mirzaii, S.Y. 2009. Effects of Drought of 2007-2008 Year on Aghili Plain by Using Finite Difference Mathematical Model in GMS6.5 Environment. First International Conference on Water Resources Management. Shahrood, Iran. (In Persian)
19.Nikfar, S. 2011. Management of Urban Aquifers in Order to Nitrate Pollution Control (Case Study: Karaj City). M.Sc. Thesis. Department of Water Engineering, University of Birjand. 120p. (In Persian)
20.Prickett, T.A. 1975. Modeling Techniques for Groundwater Evaluation. J. Adv. Hydrosci. 10: 1-143.
21.Rajabioun, R. 2011. Cuckoo Optimization Algorithm. J. Appl. Soft Comp. 11: 8. 5508-5518.
22.Shamsaei, A. 1998. Hydraulic Flow in Porous Media, Vol (2), Groundwater Engineering. Amirkabir University of Technology, 560p. (In Persian)
23.Zheng, C., and Bennett, G.D. 2002. Applied Contaminant Transport Modeling. Second Edition. John Wiley and Sons Inc, United States. 366p.
24.Zheng, C., and Patrick, W. 1999. MT3DMS: A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems; Documentation and User’s Guide. Contract Report SERDP-99-1. 220p.