ارزیابی چهار مدل تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک ایران با هدف انتخاب بهترین مدل تابش

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The assessment of four reference crop evapotranspiration models in a semi-arid climate of Iran to find the best radiation model