دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-150 
ارزیابی تاثیر طوفان گردوغبار بر روی شار گرمایی و بیلان تابش در حوزه هیرمند

صفحه 53-73

10.22069/jwsc.2022.19967.3539

ناهید علی پور؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ سارا کرمی؛ علی محمد طهماسبی بیرگانی


تاثیر زغال زیستی اسیدی و خنثی بر ویژگی های رطوبتی خاک های آهکی

صفحه 95-113

10.22069/jwsc.2022.19814.3524

ایمان حسن پور؛ محمد علی حاج عباسی؛ مهران شیروانی؛ محمد مهدی مجیدی