بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین‌دست سرریز کلید پیانویی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 91-109

10.22069/jwsc.2019.14680.2961

سعید گوهری؛ فریبا احمدی


مدل‌سازی الگوی نقطه‌ای دامنه و آبراهه با استفاده از تصاویر پهپاد در بخشی از فلات لسی، استان گلستان

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-107

10.22069/jwsc.2020.16720.3202

صدیقه ملکی؛ فرهاد خرمالی؛ نرگس کریمی‌نژاد؛ محسن حسینعلی زاده


اثر نسبت دبی و زاویه اتصال بر الگوی جریان در کانال‌های متقاطع مستطیلی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 93-114

سعید گوهری؛ محمد امرایی؛ علی فلک دین


تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

دوره 24، شماره 5، آذر 1396، صفحه 93-109

10.22069/jwsc.2017.12393.2699

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان


تاثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان (basilicum L. Ocimum)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 93-111

10.22069/jwsc.2018.13336.2796

محمد نادریان فر؛ حسین کریمی؛ حسین انصاری؛ مجید عزیزی


مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 95-114

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزار جریبی؛ امیر احمد دهقانی


مقایسه روش‌های ترسیمی و فیلتر‌های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 95-113

10.22069/jwsc.2019.10737.2514

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی


اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 99-118

فاطمه صبوری؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ رضا خراسانی


بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 101-121

10.22069/jwfst.2017.9199.2316

محمود فاضلی سنگانی؛ علیرضا آستارائی؛ امیر فتوت؛ حجت امامی


مدل‌سازی تصادفی بار رسوب با استفاده از جنگل تصادفی و رگرسیون چندک

دوره 24، شماره 4، مهر 1396، صفحه 103-122

10.22069/jwsc.2017.12600.2732

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابولحسن فتح آبادی؛ مهسا جوادی علینژاد


بهره‌برداری بهینه از سیستم تک‌مخزنه‌ی سد دز با استفاده از الگوریتم جست‌و‌جوی ذرات باردار

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 107-125

10.22069/jwsc.2018.13785.2854

طناز سادات فرحناکیان؛ رامتین معینی؛ سید فرهاد موسوی


رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی رواناب

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 95-110

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ‌حداد


جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 24، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 95-112

10.22069/jwfst.2017.12481.2713

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه


تاثیر وزن‌دهی مناسب داده‌های منحنی رطوبتی خاک در تجزیه‌های حداقل مربعات

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 95-112

10.22069/jwsc.2019.16773.3210

امیررضا شیخ‌بگلو؛ حبیب خداوردیلو؛ کامران زینال زاده؛ حسین خیرفام؛ نسرین آزاد