کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر برخی خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز قلیایی و اوره‌آز در خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Chemical characteristic, enzyme activity of urease and alkaline phosphatase in a soil amended with sewage sludge and sewage sludge Enrichment with chemical fertilizer