استفاده از آزمون گاما برای انتخاب ورودی های بهینه در مدل سازی مقاومت برشی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Use of Gamma test technique for choosing the optimum input variables in modeling of soil shear strength using artificial neural networks