نویسنده = امیر سعدالدین
ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم‌های رودخانه‌ای در حوضه رودخانه جراحی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 47-68

10.22069/jwsc.2019.16182.3146

امیر سعدالدین؛ فرشاد رستم اصل؛ مجید اونق؛ محسن آرمین


بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 25-47

10.22069/jwsc.2020.17733.3330

زینب محمودی؛ عبدالرضا بهره مند؛ خدایار عبدالهی؛ امیر سعدالدین؛ شاپور کوهستانی؛ چوقی بایرام کمکی


کاربرد چارچوب سلسله‌مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-29

10.22069/jwsc.2019.15114.3024

غلامرضا خسروی؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسین مصطفوی


تدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوار

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 51-71

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


تحلیل رسوب‎نمود و حلقه‌های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 175-191

رئوف مصطفی زاده؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ امیر سعدالدین


مقایسه کارآیی مدل های ایرانی ارزیابی خطر بیابان زایی IMDPA و MICD (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-28

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ اسماعیل فیله کش