1. پهنه‌بندی ریسک آلودگی آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت سراب)

صفحه 1-20

رقیه احمدی فر؛ مرتضی موسوی؛ مجید رحیم زادگان


2. شبیه سازی الگوی جریان و رسوب با حضور سری آبشکن ها در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل CCHE2D

صفحه 21-39

علی آرمان؛ پریا فتاحی؛ جواد ظهیری


3. پهنه بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع زمین لغزش با روش های دمپستر-شیفر و نسبت فراوانی در حوضه ‏سرخون کارون

صفحه 41-57

علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ خلیل رضایی


4. تأثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه

صفحه 59-76

مهسا خادمی؛ حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ عیسی ابتهاج


5. تأثیر کاربرد برخی بقایای گیاهان زراعی و تفاله شیرین‌بیان و بیوچار حاصل از آن‌ها بر وضعیت پتاسیم یک خاک آهکی

صفحه 77-93

مهدی نجفی قیری؛ حمیدرضا بوستانی


6. جزءبندی فسفر و ارتباط آن با رشد جلبک (Scenedesmus Obliquus) در رسوبات رودخانه‌های غرب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

صفحه 95-112

حامد ارفع نیا؛ عباس صمدی؛ فرخ اسدزاده؛ ابراهیم سپهر؛ زهرا عسل پیشه


7. تأثیر مدیریت چرای مراتع بر اشکال مختلف کربن آلی در دشت پنتی ایذه در استان خوزستان

صفحه 113-129

علیرضا اوجی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی


8. تغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم‌چای زنجان

صفحه 131-147

سعید نجفی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ توبیاس هکمن


9. ارزیابی قابلیت مدل‏ های سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تحلیل منطقه ‏ای سیلاب

صفحه 149-166

حسن اسمعیلی گیساوندانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ مهرداد تقیان


10. مطالعه آزمایشگاهی مشخصات نواحی جداشدگی جریان در تقاطع چهار شاخه ی 90 درجه کانال های روباز با جریان زیربحرانی

صفحه 167-183

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر


11. تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت و جو در استان کرمانشاه در شرایط تغییر اقلیم

صفحه 185-202

بهمن فرهادی بانسوله؛ آذر اسدی؛ مریم حافظ پرست مودت


12. ارزیابی و آنالیز حساسیت کمیت رواناب و سیستم زهکشی در حوضه شهری ساحلی با استفاده از مدل SWMM ( مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)

صفحه 203-218

مریم حیدرزاده؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان؛ اسدالله خورانی


13. مقایسه زیتوده ریزریشه، جمعیت کرم‌های خاکی و نماتدهای خاکزی در خاک سطحی توده‌های طبیعی و دست‌کاشت جنگلی

صفحه 219-234

راضیه سنجی؛ یحیی کوچ؛ مسعود طبری کوچکسرایی


14. تأثیر کود آلی مایع بر رشد و جذب عناصر پر‌مصرف و کادمیم توسط اسفناج در یک خاک آلوده به کادمیم (Spinacea oleracea L.)

صفحه 235-249

مریم قربانی؛ مهدی زارعی


15. تعیین تابع تولید برتر آب-شوری-عملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما

صفحه 251-266

مجید علی حوری


16. تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی

صفحه 267-282

سید مسسعود هاشمی مفرد؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور


17. ارزیابی داده‌های تبخیر–تعرق، بارش و دمای هوای حاصل از مدل سطح زمین (GLDAS) با استفاده از داده‌های مشاهداتی در استان قزوین

صفحه 283-297

زهره فرجی؛ عباس کاویانی؛ علیرضا شکیبا


18. برآورد مقدار هدررفت خاک با استفاده از رابطه جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز جونقان

صفحه 299-306

مهدی پژوهش؛ علی کاویانی؛ جواد گیوی؛ علیرضا داوودیان؛ افشین هنربخش