دوره و شماره: دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1-289 
4. کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

صفحه 73-91

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی


5. تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

صفحه 93-109

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان


7. مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

صفحه 129-145

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده


13. مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی)

صفحه 227-240

هدی قاسمیه؛ نوید دهقانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی؛ امیراحمد دهقانی


16. بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر

صفحه 269-280

صدیقه بطالب لویی؛ فرید مر؛ گونار جکس؛ بهمن خلدبرین؛ سروش مدبری