تعیین تابع تولید برتر آب-شوری-عملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

سابقه و هدف: برنامه‌ریزی دقیق به‌منظور استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، خشکی و شوری دو عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است. از آنجا که تغییر هر یک موجب تعدیل و یا تشدید اثر دیگری بر گیاه می‌شود، بررسی تاثیر توام آنها بر گیاهانی مانند نخل خرما ضرورت دارد. در این پژوهش، اثرات توام تنش آبی و شوری آب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی که یکی از مهمترین ارقام تجاری کشور است، مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با دو عامل میزان آب آبیاری و شوری آب آبیاری در سه تکرار روی نهال‌های خرمای رقم برحی انجام شد. میزان آب آبیاری در سه سطح 100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه و شوری آب آبیاری در سه سطح 5/2، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر بودند. میزان آب آبیاری با اندازه‌گیری رطوبت خاک محاسبه شد. توابع تولید آب - شوری - عملکرد ماده خشک به صورت معادلات خطی ساده، لگاریتمی، درجه دوم و متعالی تعیین شدند. پنج شاخص آماری ضریب تعیین تعدیل شده (R2adj)، کارایی مدل‌سازی (EF)، حداکثر خطا (ME)، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (nRMSE) و ضریب جرم باقی مانده (CRM) برای ارزیابی و مقایسه این معادلات استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تیمارهای میزان آب آبیاری، شوری آب آبیاری و اثرات متقابل میزان آبیاری و شوری آب اثر معنی‌دار بر تمام صفات رویشی به‌جز مقدار نسبی آب اندام هوایی داشتند. با کاهش میزان آبیاری از 100 به 85 درصد نیاز آبی گیاه، میانگین ماده تر و خشک اندام هوایی به‌ترتیب فقط 0/5 و 6/5 درصد کاهش یافت که معنی‌دار نبود. میانگین ماده تر و خشک اندام هوایی هنگام آبیاری به میزان 70 درصد نیاز آبی گیاه، به‌ترتیب با 3/26 و 4/24 درصد کاهش معنی‌دار داشتند. در حالی که با افزایش شوری آب از 5/2 به 8 دسی زیمنس بر متر، میانگین ماده تر و خشک اندام هوایی به‌ترتیب با0/44 و 0/42 درصد کاهش معنی‌دار یافتند که این مقادیر در آب 12 دسی زیمنس بر متر به‌ترتیب به 1/54 و 0/52 درصد رسید. بیشترین مقادیر صفات رویشی گیاه در آبیاری با آب 5/2 دسی زیمنس بر متر به میزان 100 درصد نیاز آبی گیاه بود که اختلاف معنی‌دار با سایر تیمارها به جز آبیاری با آب 5/2 دسی زیمنس بر متر به میزان 85 درصد نیاز آبی داشت.
نتیجه‌گیری: آبیاری نهال‌های خرمای رقم برحی هنگام مصرف آب با شوری 5/2 دسی زیمنس بر متر، می‌تواند بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه انجام شود. مقایسه توابع تولید آب - شوری - عملکرد ماده خشک نشان داد که در دوره رشد رویشی خرمای رقم برحی، معادله درجه دوم دارای دقت بیشتری در برآورد عملکرد ماده خشک بود. تمام معادلات به جز معادله درجه دوم، میزان ماده خشک اندام هوایی را کمتر از میزان واقعی برآورد نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of water-salinity-dry matter yield production function in vegetative growth phase of date palm

نویسنده [English]

  • Majid Alihouri
چکیده [English]

Background and objectives: Accurate planning is very important for optimized use of water resources in agricultural sector due to climate condition of Iran. According to the research results, drought and salinity are two factors limiting agricultural production in arid and semi-arid. Since changing drought or salinity adjust or increase other effect on plant, it is necessary evaluating combined effects of drought and salinity on plants such as date palm. In this reseach, the effect of water stress and salinity were studied in vegetative growth stage of Barhee date.
Materials and methods: This research was carried out in factorial method based on randomized complete design with three replications on Barhee juvenile date palms. The treatments were three irrigation depths of 100%, 85% and 70% of plant water requirement and three irrigation water salinities of 2.5, 8 and 12 dS/m. The irrigation depth was calculated by measuring soil moisture. The production functions of water-salinity-dry matter yield were determined in linear, Cobb-Douglas, quadratic and transcendental equations. Five statistical indices of adjusted coefficient of determination (R2adj), modeling efficiency (EF), maximum error (ME), normalized root mean square error (nRMSE) and coefficient of residual mass (CRM) were used in evaluation of models.
Results: The results showed that irrigation depth, water salinity and interaction of irrigation depth and water salinity had significant effect on all vegetative characters of plant except shoot relative water content. Decreasing irrigation depth from 100% to 85% of plant water requirement showed non-significant decrease in mean of shoot wet and dry matter that were only 5.0 and 5.6 percent, respectively. Amounts of these characters decreased significantly 26.3 and 24.4 percent, respectively, in irrigation depth equal 70% of plant water requirement. While, increasing water salinity from 2.5 to 8 dS/m was caused significant decrease in mean of shoot wet and dry matter that were 44.0 and 42.0 percent, respectively. Amounts of these characters decreased 54.1 and 52.0 percent, respectively, in irrigation with water 12 dS/m. The most amounts of plant vegetative characteristics obtained from water salinity of 2.5 dS/m and irrigation depth equal 100% of plant water requirement. This treatment had significantly different with other treatments expect water salinity of 2.5 dS/m and irrigation depth equal 85% of plant water requirement.
Conclusion: The Barhee juvenile date palms can be irrigated with 85% of water requirement when water salinity is 2.5 dS/m. The comparison of production functions of water-salinity-dry matter yield showed that quadratic equation had more accuracy than other equations in estimation of dry matter yield in vegetative growth phase of Barhee date palm. All equations estimated shoot dry matter less than actual amount expect quadratic equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Irrigation
  • Modeling
  • Saline water
  • Shoot
1.Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H.R., Hoseainpour, R., Hatami, F., Rezaei, M.M.,
Arab, H., Kazemizadeh, R., Abdeshah, H., and Sefidi, H. 2016. Agricultural statistics. 3.
Ministry of Agriculture Jihad Press, 147p. (In Persian)
2.Al-Khayri, J.M., and Al-Bahrany, A.M. 2004. Growth, water content and proline
accumulation in drought-stressed callus of date palm. Biologia Plantarum. 48: 1. 105-108.
3.Al-Rokibah, A.A., Abdalla, M.Y., and Fakharani, Y.M. 1998. Effect of water salinity on
Thielaviopsis paradoxa of growth of date palm seedling. J. King Saud Univ. 10: 1. 55-63.
4.Alihouri, M. 2014. Effect of irrigation interval and depth on vegetative growth of Berhee date
suckers. Date Palm and Tropical Fruits Research Institute Press, 25p. (In Persian)
5.Alihouri, M., and Tishehzan, P. 2011. Irrigation subprogram: Date palm strategic program.
Kerdegar Press, 43p. (In Persian)
6.Alihouri, M., and Torahi, A. 2011. Effect of irrigation interval and depth on stablishment and
vegetative growth of date palm offshoots. The 3nd Conference on Irrigation and Drainage
Networks Management. Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. 1-3 March 2011.
(In Persian)
7.Alhammadi, M.S., and Edward, G.P. 2009. Effect of salinity on growth of twelve cultivars of
the United Arab Emirates date palm. Communications in Soil Science and Plant Analysis.
40: 15-16. 2372-2388.
8.Alrasbi, S.A.R., Hussain, N., and Schmeisky, H. 2010. Evaluation of the growth of date palm
seedling irrigated with saline water in the Sultanate of Oman. Proceeding of the Fourth
International Date Palm Conference. Abu Dhabi. United Arab Emirates. 15-17 March 2010.
9.Barreveld, W.H. 1993. Date palm products. FAO Agricultural Services Bulletin No. 101,
Rome, Italy, 234p.
10.Datta, K.K., Sharma, V.P., and Sharma, D.P. 1998. Estimation of a production functions for
wheat under saline conditions. Agricultural Water Management. 36: 85-94.
11.FAO. 2014. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics Division.
http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E.
12.Ghafarinezhad, A. 2001. Determination of irrigation interval and depth of Mozafati date in
drip method. Kerman Agricultural and Natural Resources Research Center Press, 23p.
(In Persian)
13.Ghafarinezhad, A., Sarhadi, J., and Sabah, A. 2005. Comparison of drip and border irrigation
methods in date palm plantations. In Proceeding of Frist International Conference on the
Date Palm, Bandar Abbas, Iran. (In Persian)
14.Habibpour, K., and Safari, R. 2010. Comprehensive guide of SPSS in survey research.
Motefakeran Press, 866p. (In Persian)
15.Hasegawa, P.M., Bressen, R.A., Zhu, J.K., and Bohnert, H.J. 2000. Plant cellular and
molecular responses to high salinity. Annual Review of Plant Physiology. 51: 463-499.
16.He, C., Fukuhara, T., Sun, J., and Feng, W. 2009. Enhancement of soil moisture preservation
by date palm mulch. Mem. Grad. Eng. Univ. Fukui. 57: 53-56.
17.Hussain, G., Makki, Y., Helweg, O., and Alvarado, W. 1986. The effects of palm leaf
mulch to conserve soil moisture. Proceedings of the Second Symposium on the Date Palm.
Saudi Arabia. March 3-6.
18.Hussein, F., Khalifa, A.S., and Abdalla, K.M. 1993. Effect of different salt concentration on
growth and salt uptake of dry date palm. Proceeding of Third Symposium on the Date palm,
King Faisal University. Saudi Arabia. Pp: 299-304.
19.Kafi, M., Salehi, M., and Eshghizadeh, H.R. 2010. Biosaline agriculture: Plant, water and
soil management approaches. Ferdowsi University of Mashhad Press, 384p. (In Persian)
20.Kalra, N., Chakraborty, D., Ramesh Kumar, P., Jolly, M., and Sharma, P.K. 2007. An
approach to bridging yield gaps, combining response to water and other resource inputs for
wheat in northern India, using research trials and farmers’ fields data. Agricultural Water
Management. 93: 1. 54-64.
21.Kiani, A.R., and Abbasi, F. 2009. Assessment of the water-salinity crop production function
of wheat using experimental data of the Golestan province, Iran. Irrigation and Drainage.
58: 445-455.
22.Kiani, A.R., Mirlatifi, M., Homaee, M., and Gheraghi. A.M. 2006. Determination of the
best water–salinity function for wheat production on north of Gorgan. J. Agric. Engin. Res.
6: 25. 1-14. (In Persian)
23.Kurap, S.S., Hedar, Y.S., Al-Dhaheri, M.A., El-Heawiety, A.Y., Aly, M.A.M., and
Alhadrami, G. 2009. Morpho-physiological evaluation and RAPD markers -assisted
characterization of date palm (Phoenix dactylifera L.) varieties for salinity tolerance. Food,
Agriculture and Environment. 7: 3-4. 503-507.
24.Li, J., Inanaga, S., Li, Z., and Eneji, E. 2005. Optimizing irrigation scheduling for winter
wheat in the North China Plain. Agricultural Water Management. 76: 8-23.
25.Merkley, G.P., and Allen, R.G. 2004. Sprinkle and trickle irrigation lectures. Biological and
Irrigation Engineering Department. Utah State University Logan, Utah, 285p.
26.Mohammadi, M., Liaghat, A., and Molavi, H. 2010. Optimization of water use and
determination of tomato sensitivity coefficients under combined salinity and drought stress
in Karaj. J. Water Soil. 24: 3. 582-593. (In Persian)
27.Najafi Mood, M.H., Alizadeh, A., Davari, K., Kafi, M., and Shahidi, A. 2012. Determination
of water–salinity production function for two cotton cultivars. J. Water Soil. 26: 2. 672-679.
(In Persian)
28.Qadir, M., Tubeileh, A., Akhtar, J., Larbi, A., Minhas, P.S., and Khan, M.A. 2008.
Productivity enhancement of salt-affected environments through crop diversification. Land
Degradation and Development. 19: 429-453.
29.Qureshi, R.H., Nawaz, S., and Mahmood, T. 1993. Performance of selected tree species
under saline-sodic field conditions in Pakistan. Towards the rational use of high salinity
tolerance plants. 2: 259-269.
30.Rhoades, J.D., Kandiah, A., and Mashali, A.M. 1992. The use of saline waters for crop
production. FAO Irrigation and Drainage Paper 48. Rome, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 133p.
31.Salehi, M., Kafi, M., and Kiani, A.R. 2011. Effect of salinity and water deficit stresses on
biomass production of Kochia (Kochia scoparia) and trend of soil salinity. Seed Plant Prod.
J. 27: 4. 417-433. (In Persian)
32.Sepaskhah, A.R., and Akbari, D. 2005. Deficit Irrigation Planning under Variable Seasonal
Rainfall. Biosystems Engineering. 92: 1. 97-106.
33.Sepaskhah, A.R., Bazrafshan-Jahromi, A.R., and Shirmohammadi-Aliakbarkhani, Z. 2006.
Development and Evaluation of a Model for Yield Production of Wheat, Maize and
Sugarbeet under Water and Salt Stresses. Biosystems Engineering. 93: 2. 139-152.
34.Sepaskhah, A.R., Tavakoli, A., and Mousavi, F. 2007. Principles and application of deficit
irrigation. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage Press, 190p. (In Persian)
35.Shirmohammadi Aliakbarkhani, Z., Ansari, H., Alizadeh, A., and Kafi, M. 2014. Assessment
of water-salinity production functions of forage maize in Khorasan Razavi province. Iran. J.
Irrig. Drain. 4: 7. 535-543. (In Persian)
36.Sperling, O., Lazarovitch, N., Schwartz, A., and Shapira, O. 2014. Effects of high salinity
irrigation on growth, gas-exchange and photoprotection in date palms (Phoenix dactylifera
L., cv. Medjool). Environmental and Experimental Botany. 99: 100-109.
37.Terasaki, H., Fukuhara, T., Ito, M., and He, Ch. 2009. Effects of gravel and date-palm mulch
on heat moisture and salt movement in a desert soil. Advances in Water Resources and
Hydraulic Engineering. 1: 320-325.
38.Tishehzan, P., Naseri, A., Hassanoghli, A., and Meskarbashi, M. 2011. Effects of
shallow saline water table management on the root zone salt balance and date palm growth in
South-West Iran. Res. on Crops. 12: 3. 839-847.
39.Tripler, E., Ben-Gal, A., and Shani, U. 2007. Consequence of salinity and excess boron on
growth evapotranspiration and ion uptake in date palm (Phoenix dactylifera L., cv. Medjool).
Plant Soil. 297: 147-155.
40.Vallizadeh, M., Tishehzan, P., and Boroomandnasab, S. 2012. Investigation of saline water
irrigation on date palm seedlings growth (Cv. Berhi and Dairi). In Proceeding of First
National Congress on Date Palm and Food Security, Ahvaz, Iran. (In Persian)