کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
شناسایی مناطق بحرانی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گلستان با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 167-186

10.22069/jwsc.2021.16072.3132

فریبا پوراحمدی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ پریسا کهخا مقدم


کاربرد روش پردازش تصویر دیجیتال در برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 281-293

10.22069/jwfst.2016.7901.2095

حسین حمیدی فر؛ محمد حسین امید؛ محمدجواد امیری؛ مهدی بهرامی


بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 171-186

شهناز دانش؛ مصطفی ابطحی؛ کامران داوری؛ سید علی قاسمی