بررسی آب تولید شده از کولرهای گازی شهر گرگان جهت استفاده به‌عنوان منبع نوین آب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف:
در استان‌های شمالی ایران در بسیاری از مناطق رطوبت‌نسبی هوا بیش از 60 درصد و در پاره‌ای از مواقع به بیش از 80 درصد نیز می‌رسد. در روزهای گرم سال کولرهای گازی در این مناطق با متراکم‌سازی رطوبت موجود در هوا سبب تولید مقادیری آب می شوند که در اغلب موارد بدون توجه به مدیریت کمی و کیفی آن از دسترس خارج می‌شود. شناسایی منابع جدید آب منجر به استفاده در مصارف مختلف و حفاظت منابع موجود در راستای مدیریت پایدار منابع آب خواهد شد. از این رو در این پژوهش با رویکرد مدیریتی، به بررسی پتانسیل کمی و کیفی و اقتصادی آب تولید‌شده از کولرهای گازی گرگان به عنوان یک منبع نوین آب پرداخته‌شد. تاکنون مطالعه‌ای جامع در راستای برآورد کمی و کیفی آب تولید شده از کندانس کولرهای گازی شهر گرگان و تخمین پتانسیل موجود با در نظر گرفتن انرژی مصرفی صورت نپذیرفته است. در این تحقیق به بررسی مدیریتی آب بدست آمده از کندانس کولرهای گازی شهر گرگان پرداخته شده‌است.
مواد و روش‌ها:
در این پژوهش شهر گرگان به چهار منطقه اصلی تقسیم شد. در این مناطق شرایط کمی و کیفی آب تولید شده، تاثیر توان کولر بر میزان آب تولیدشده و تاثیر پارامترهای مختلف برای انتخاب توان کولر جهت خرید توسط کاربران، در یک بازه شش ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با داشتن توان میانگین 21 هزار وات ساعت و اعمال یک سری فرضیات برای مصرف برق، قیمت آب تولید شده محاسبه گردید.
یافته‌ها:
نتایج نشان داد آب بدست آمده اسیدیته خنثی و کدورت و قلیاییت و سختی کمی داشت. میانگین آب تولید شده 5/25، 8/29 و 67/22 برای اسپیلت و 79/13، 13/18 و 13 لیتر در روز برای کولرهای پنجره‌ای به ترتیب در بازه-های زمانی (بازه‌های زمانی دوماهه) اول تا سوم بود. میزان آب تولیدی در کولرهای دوتکه بیش از پنجره‌ای بوده و با افزایش توان کولر، آب تولید شده در هردو نوع کولر افزایش یافت. همچنین دو فاکتور مساحت تحت پوشش کولر و عایق‌بندی ساختمان بیشترین تاثیر را در انتخاب توان کولر داشتند.
نتیجه‌گیری:
با توجه به نتایج، ترافیک جمعیتی و خودرویی منطقه بر کیفیت آب تولید شده بی تاثیر نیست. در این شهر روزانه به طور میانگین مقدار قابل ملاحظه 3542 متر مکعب آب از طریق کندانس کولرهای آبی تولید می‌شود که با توجه به کیفیت مطلوب، برای استفاده های حساس (مانند شستشوی بدن و صورت و تماس با پوست و چشم) نیز کاربرد دارد. با اعمال برخی فرضیات و در نظرگرفتن 50 درصد از هزینه برق مصرفی، هزینه تمام شده تولید هر لیترآب برابر با 3173 ریال خواهد بود که تقریبا 0.25 درصد هزینه نهایی هر لیتر آب آشامیدنی بازاری می‌باشد. لذا باتوجه به نتایج این تحقیق، با ایجاد یک شبکه تجمیع خروجی آب کولرهای خانگی با استفاده از یک لوله-کشی ساده در آپارتمان‌‌ها و شهرک‌ها و در نظر گرفتن منبع ذخیره سازی می-توان به حجم قابل ملاحظه‌ای آب قابل استفاده برای مصارف مختلف در هر آپارتمان و یا حتا شهرک‌های مختلف دست یافت، لذا راهکارهایی همچون اجباری نمودن ایجاد شبکه جمع آوری آب کولرهای گازی برای ساختمان‌های در حال احداث در شهرهایی با رطوبت نسبی بالا و ایجاد سایت‌هایی جهت بهره‌برداری از دستگاه‌های تولید آب از جو می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of water obtained from Gorgan air conditioners for use as a new water source

نویسندگان [English]

  • Omid Mohamadi 1
  • Mousa Hesam 2
  • Khalil Ghorbani 2
1 Ph.D. Student, Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,
2 Associate Prof., Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives:
In recent years, the problem of drinking water has caused concern in various areas. For over 50 years, various methods of water supply such as distillation, reverse osmosis and electrodialysis have been used. The disadvantages of these methods are the high cost and, more importantly, the environmental consequences of brine shedding. In the northern provinces of Iran, in many areas, relative humidity reaches more than 60 percent, and sometimes more than 80 percent. On hot days of the year, splits in these areas produce water by condensing air into the air. This water is often discharged without regard to its quantitative and qualitative management. Identifying new water resources will lead to use in various uses and protection of existing resources in order to sustainably manage water resources. Therefore, in this research, with a managerial approach, the quantitative, qualitative and economic potential of water produced from Gorgan coolers was studied as a new water source.Therefore, it is necessary to know the quantity and quality of this water for management and recognition as a source of unusual water to meet some of the needs.
Materials and methods:
Therefore, in this research, with the managerial approach, the quantitative and qualitative and economic potential of water produced from Gorgan coolers as a water source was investigated. In this study, Gorgan was divided into four main regions. In these areas, the quantitative and qualitative conditions of produced water, the effect of cooler power on the amount of water produced, and the influence of various parameters on the choice of cooler power to be purchased by users, were studied over a six-month period. Also, with the average power of 21,000Wh and the tariff of electricity consumption, the price of water produced was calculated.
Results:
The water obtained had a neutral acidity, low turbidity and alkalinity and hardness. The mean water produced was 25.5, 29.8 and 22.67 for split and 13.79, 18.13 and 13 liters per day for window coolers, respectively, in the first to third periods. The water produced in the double coolers was more than the window type. As the cooler power increased, the water produced in both types of cooler increased. Also, two factors of area covered by coolers and building insulation had the most influence on the choice of air conditioner.
Conclusion:
According to the results, Accumulation of cars and overcrowding does not uneffective the quality of produced water. In this city On average, a considerable amount of 3542 cubic meters of water is produced daily through condensate water coolers, which is also used for sensitive applications(such as washing the body and face and contact with the skin and eyes)due to its high quality. Applying some assumptions and considering 50% of the cost of consumed electricity, the cost of production per liter of water will be 3173 Rials, which is approximately 25% of the final cost per liter of market drinking waterAccording to the results of this research, by creating a network of water outlet aggregation of home air conditioners using a simple piping in apartments and towns and considering the storage source, a considerable volume of water can be Used for different purposes in each apartment or even different towns. Therefore, solutions such as forcing the creation of water collection networks for gas coolers for buildings under construction in cities with high relative humidity and creating sites for the use of water production devices from the atmosphere can be a good solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Humidity
  • Condensation
  • Cooler
  • Water Quality
1.Alnaser, W.E., and Barakat, A. 2000.Use of condensed water vapor from the atmosphere for irrigation in Bahrain.  Appl. Energy. 65: 1-4. 3-18.
2.Badr, A.H. 2009. Potential use of evaporator coils for water extractionin hot and humid areas. Desalination. 237: 1-3. 330-345.
3.Beysens, D.A., Milimouk, I., and Nikolayev, V. 1998. Dewrecovery: old dreams and actual results. Proc. First International Conf. Fog and Fog Collection, Vancouver, Canada. Pp: 269-272.
4.Beysens, D. 2000. The case for alternative fresh water sources. Sécheresse. 11: 3-8.
5.Bresci, E. 2002. Wake characterization downstream of a fog collector. Atmos. Res. 64: 1-4.
6.Burkard, R. 2003. Fog water collection system. Atmos. Environ. 37: 2979-2990.
7.Davtalab, R., Salamat, A., and Oji, R. 2013. Water harvesting from fog and air humidity in the warm and coastal regions in the south of Iran. ICID. 62: 3. 281-288. (In Persian)
8.Deputy Minister of Water of the Ministry of Energy. 2009. Pp: 86-94.
9.Kardavani, P. 2001. The drought and contrasting styles with that in Iran. Tehran University Press. (In Persian)
10.Mahvi A.H. 2012. Qualitative and quantitative study of water obtained from condensate atmosphere humidity in Bandar Abbas air conditioners. Medical Journal of Hormozgan. 18: 1. 73-80.(In Persian)
11.Muselli, M., Beysens, D., Marcillat, J., Milimouk, I., Nilsson, T. and Louche, A. 2002. Dew water collector for potable water in Ajaccio (Corsica Island, France). Atmos. Res. 64: 1-4. 297-312.
12.Nilsson, T. 1996. Initial experimentson dew collection in Sweden and Tanzania. Solar Energy Mat. Solar Cells. 40: 1. 23-32.
13.Olivier, J., and Rautenbach, C.J. 2002. The implementation of fog water collection systems in South Africa. Atmos. Res. 64: 1-4. 227-238.
14.Ou, Y., and Singh, C. 2002.Assessment of available transfer capability and margins. Power Systems, IEEE Transactions on Power System,17 :1-4. 463-468.
15.Rahimi, M., and Baradaran, R. 2002. Fog collection as a new method ofwater supply. Iran Meteorological Organization.
16.Standard methods for the examinationof water and wastewater 21st ed, 2005. Pp: 123-126.
17.Yamamoto, T., Tanioka, G., Okubo, M., and Kuroki, T. 2004. Water vapor desorption and adsorbent regeneration using nonthermal plasma. IEEE. Pp: 587-591.