کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
بررسی اثرات بیوچار بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار گلخانه‌ای در شرایط کم‌آبیاری

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 165-173

10.22069/jwsc.2023.20979.3610

افسانه رحمتی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی؛ علی شهیدی


ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری سطحی ارقام جدید کنجد

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 69-87

10.22069/jwsc.2020.17252.3270

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی


مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه ('گلستان و ب 557)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 215-230

10.22069/jwsc.2019.14333.2906

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزار جریبی؛ قربان قربانی نصر آباد؛ حسین شریفان؛ مهدی ذاکری نیا؛ فاطمه ولی نژاد


ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و شوین

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 155-171

10.22069/jwsc.2019.16605.3188

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ لیلا بهبهانی


اثرات سیستم قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 225-240

10.22069/jwsc.2018.13483.2817

نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ عبدالستار دارابی؛ لیلا بهبهانی


بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 271-285

داریوش حسنوند؛ امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده