بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشگاه لرستان

3 دانشگاه شاهرود

چکیده

به منظور بررسی تاثیر روش‌های مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند این تحقیق در شهرستان الشتر در سال زراعی 1389 در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با چهار تکرار به صورت کرت‌های خرد شده( اسپیلت پلات) انجام شد. کرت‌های اصلی A شامل سه سطح شامل، a1 = آبیاری کامل جویچه با فاصله ردیف 50 سانتیمتر و یک ردیف کاشت، a2 = آبیاری یک در میان جویچه ها با فاصله ردیف 50 سانتیمتر و یک ردیف کاشت و a3 = آبیاری کامل جویچه با فاصله ردیف 75 سانتیمتر و دو ردیف کاشت می‌باشد. کرت فرعی B شامل سه سطح تراکم بوته شامل، 100000 = b1، 80000= b2 و 66666 = b3 بوته در هکتار می‌باشد. هر کرت آزمایشی شامل 4 ردیف کشت به طول40 متر بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سطوح فاکتور اصلی و فرعی از نظر عملکرد ریشه، مقدار آب مصرفی، درصد قند خالص و ناخالص، کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد ریشه و قند، و همچنین ناخالصی پتاسیم تفاوت معنی داری وجود دارد و بالاترین کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد قند مربوط به تیمار a3b1 با مقدار 496/1 کیلوگرم بر متر مکعب آب با عملکرد 24/11 تن قند خالص در هکتار می باشد. بنابراین تیمار a3b1 نسبت به سایر تیمارها به عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the effects of different methods of Furrow Irrigation and Plant densities on water use efficiency in sugar beet

نویسنده [English]

  • samad Emamgholizadeh 3
1
2
3 Shahrood uni
چکیده [English]

A study was conducted to investigate the effect different methods of furrow irrigation and plant densities on quantity and quality of sugar beet yield in Aleshter city in planting year of 2010 in RCBD (split plot) design with four replications. Main plots included three levels, a1= single rows 50cm apart; all furrows irrigated, a2= single rows 50cm apart; alternate furrow irrigated and a3= double rows 75cm apart; all furrows irrigated. Sub plot include three density levels (b1=100,000, b2=80,000 and b3= 66666 plants/ hectare). Each plot has four rows with length of 40 m. Results showed that there is significant difference between main plot and sub plots in root yield, water consumption, sugar content, WUE on the basis of root yield, WUE on the basis of sugar yield, impurities potassium and highest WUE on the basis of sugar yield was obtained in treatment a3b1 for 1.496 kg/m3with sugar yield with 11.240 ton. ha-1. Therefore the treatment a3b1 was selected as the best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet
  • Water use efficiency
  • Plant density
  • furrow irrigation
  • alternate irrigation