بررسی اثرات بیوچار بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار گلخانه‌ای در شرایط کم‌آبیاری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران.

2 نویسنده مسئول، استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران.

چکیده

ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع درکمربند خشک کره زمین بوده و کمبود آب یکی از مشکلات اساسی در این مناطق به ویژه در بخش کشاورزی می‌باشد. تنش آبی گیاهان یکی از روش‌‌های صرفه‌جویی در مصرف آب است و یکی از راه‌های کاهش بحران آب، مدیریت آب در تأمین نیاز آبی گیاهان زراعی می‌باشد. از این‌رو ارقامی از گیاهان زراعی را باید انتخاب کرد که تحت تنش آبی تحمل بیشتری داشته باشند و محصول کمتر کاهش پیدا کند. یکی از راه‌های افزایش بهره وری از آب، نگه داشتن میزان تولید محصول در سطح کنونی توأم با کاهش آب مصرفی است.بیوچار از سوختن توده‌های زیستی با حداقل و یا عدم حضور اکسیژن تولید می‌شود، این فرآیند متفاوت از سوختن واقعی می‌باشد. در سوختن واقعی، مقدار زیادی از اکسیژن برای اکسیداسیون کامل کربن به Co2 در زیست توده فراهم است. بنابراین عملاً تمام کربن زیست توده به Co2 تبدیل می‌شود و تنها خاکستر و مقدار کمی از کربن باقی می‌ماند. محدود کردن دسترسی به اکسیژن منجر به تثبیت بیشتر کربن در زیست توده می‌شود، با این‌حال راندمان تولید کربن معمولاً 50 درصد یا کمتر می‌باشد. استفاده از بیوچار به دلیل توانایی بالا یکی از راه‌هایی است که مورد توجه قرار گرفته است. این آزمایش در گلخانه ای واقع در 100 کیلومتری بیرجند(روستای میریک) با طول جغرافیایی 33 درجه و 24 دقیقه شمالی و 59 درجه و 29 دقیقه شرقی انجام شد. جهت بررسی اثر مصرف مقادیر مختلف بیوچار و تنش خشکی بر میزان رشد عملکرد خیار گلخانه‌ای آزمایشی به شکل اسپلیت پلات با دو عامل مقادیر مختلف کاربرد بیوچار B در چهار سطح و تنش خشکی Iدر سه سطح در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار بصورت پشته‌ای و جمعاً در 36 کرت به طول 80 و عرض 40 سانتی‌متر انجام گرفت.تیمار‌های آزمایشی شامل بیوچار در چهار سطح (0، 4،2و 6 گرم در هر کیلوگرم خاک) و تنش آبی در سه سطح(100،75 ،50 درصد نیاز آبی) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار روی شاخص‌های قطر خیار با متوسط قطر07/ 3 میلیمتر، قطر ساقه با متوسط قطر 85/9 میلیمتر، ارتفاع بوته با متوسط ارتفاع 165 سانتی‌متر، ارتفاع خیار با متوسط ارتفاع 9/16 سانتی‌متر، کارایی مصرف آب با متوسط 2/2 کیلوگرم بر مترمکعب، تعداد برگ با متوسط تعداد 45 و وزن خیار با متوسط وزن 58/4 تن در هکتار در سطح یک درصد تأثیر معنی‌دار داشته است. اثرمتقابل تنش آبی و بیوچار بر شاخص‌های کارایی مصرف آب، وزن خیار و ارتفاع خیار در سطح یک درصد و بر شاخص‌های قطرخیار و قطرساقه در سطح پنج درصد معنی‌دار بوده ولی بر شاخص‌های تعداد برگ و ارتفاع بوته اثر معنی‌داری نداشته است بنابراین نتایج نشان میدهد افزودن بیوچار در خاک در رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و میتوان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه خیار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Biochar on the Performance and Yield Components of Greenhouse Cucumber under Water Deficit Conditions

نویسندگان [English]

  • Afsane Rahmati 1
  • Abbas Khashei-Siuki 2
  • Mahdi Dastorani 3
  • Ali Shahidi 3
1 M.Sc. Graduate in Irrigation and Drainage, Dept. of Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.
2 Corresponding Author, Professor, Dept. of Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.
3 Associate Prof., Dept. of Sciences and Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran.
چکیده [English]

reenhouse conditions, the use of biochar on yield and yield components of cucumber and to determine the effect of water stress and biochar on cucumber yield components in Birjand region. Application of biochar in soil increases the yield of cucumber (Cucumis sativus) of Storm cultivar and the combined effect of water stress and biochar modulates the effect of water stress on reducing crop yield.
Methods: Due to the conditions in the greenhouse and the type of cultivation (stacks), this study was selected as a factorial in a randomized complete block design with three dehydration treatments and four biochar treatments. Drought stress has three levels of 100, 75, 50% water requirement. And biochar levels of zero, 2, 4, 6 grams per kilogram of soil are selected The type of cultivation is in the form of a stack or a stack in which a stack is selected and divided into equal plots. Based on the number of treatments and replications selected, 36 plots are required, each plot being 80 cm long and 40 cm wide. After preparing a suitable culture medium, two seeds were planted in each plot with a distance of 2 cm because if the seed did not germinate or was destroyed, another one could be used as an alternative. Then, all plots were irrigated automatically until the plants became four-leafed, and pest control operations were carried out equally and equally among all plots.
Results: The results show that biochar had a significant effect on cucumber height, cucumber diameter, cucumber weight, plant height, number of leaves and stem diameter at 1% level. It can be seen that water stress at the level of 1% had a significant effect on cucumber height, cucumber weight, number of leaves and stem diameter. But its effect on cucumber diameter index and plant height was not significant. In this experiment, the interaction effect of biochar and water stress at 1% level had a significant effect on cucumber height and cucumber weight and at 5% level on cucumber diameter and stem diameter, but its effect on plant height and number of leaves was not significant.
Conclusions: Drought stress was significant on cucumber height, cucumber weight, number of leaves and stem diameter at 1% level and had no effect on cucumber diameter and plant height indices. • The best performance in plant height, cucumber weight, number of leaves and stem diameter at I100 level. Consumption of 6 grams of biochar per kilogram of soil at the level of water stress, 100% water requirement had the highest yield on growth indices (cucumber height, cucumber weight) and at the level of 5% on stem diameter and cucumber diameter indices. The use of biochar on the indices of stem diameter, cucumber diameter, cucumber weight, cucumber height, number of leaves and plant height was positive and significant and the use of 6 g of biochar per kg of soil in all indicators has the highest yield for cucumber plant. The interaction effect of water stress and biochar was significant on cucumber height and cucumber weight indices at 1% level and on cucumber diameter and stem diameter indices at 5% level, but the interaction effect of stress and biochar on plant height and leaf area indices was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio charcoal؛ Drought stress
  • plant growth indices
  • Soil Improvement
  • Water consumption efficiency
 1.Albuquerque, J. A., Salazar, P., Barrón, V., Torrent, J., del Campillo, M. D. C., Gallardo, A., & Villar, R. (2013). Enhanced wheat yield by biochar addition under different mineral fertilization levels. Agronomy for Sustainable Development, 33 (3), 475-484.
2.Chan, K. Y., Van Zwieten, L., Meszaros, I., Downie, A., & Joseph, S. (2008). Using poultry litter biochars as soil amendments. Soil Research, 46 (5), 437-444.
3.Kammann, C. I., Schmidt, H. P., Messerschmidt, N., Linsel, S., Steffens, D., Müller, C., & Joseph, S. (2015). Plant growth improvement mediated by nitrate capture in composted biochar. Scientific reports, 5 (1), 11080.
4.Lehmann, J., & Joseph, S. (2009). Biochar for Environmental Management: Science and Technology; Earthscan. London, Sterling.‏
5.Mao, X., Liu, M., Wang, X., Liu, C., Hou, Z., & Shi, J. (2003). Effects of deficit irrigation on yield and water use of greenhouse-grown cucumber in the North China Plain. Journal of Agricultural Water Management, 61, 219-228.
6.Moslehi, S., Najafi, P., Tabatabaei, S., & Nourmahnad, N. (2011). Effect of Soil Moisture Stress on Yield and Growth Indexes of Greenhouse Cucumber. Water and Soil, 25 (4).
7.Sharma, R. K., Agrawal, M., & Marshall, F. (2006). Heavy metal contamination in vegetables grown in wastewater irrigated areas of Varanasi, India. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 77 (2), 312-318.
8.Solgi, M. Heidari, A. A., & Rezaei, S. (2012). Comparison of some vegetative traits and yield of different greenhouse cucumber cultivars under potting conditions. 7th Iranian Congress of Horticultural Sciences, 14-17 September, Isfahan University of Technology, 1362-1359.
9.Uzoma, K., Inoue, M., Andry, H., Fujimaki, H., Zahoor, A., & Nishihara, E. (2011). Effect of cow manure biochar on maize productivity under sandy soil condition. Soil use and management, 27 (2), 205-212.
10.Zhang, H., Voroney, R. P., & Price, G. W. (2015). Effects of temperature and processing conditions on biochar chemical properties and their influence on soil C and N transformations. Soil Biology and Biochemistry, 83, 19-28.