کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تأثیر مقادیر مختلف بیوچارطبیعی و کود مرغی بر فراهمی روی و کادمیوم در یک خاک آلوده

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 89-108

10.22069/jwsc.2020.17392.3287

مسعود مولاوردی؛ احمد گلچین؛ زهرا وارسته خانلری


توزیع مکانی و بررسی شکل‌های شیمیایی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه زغال شویی زرند

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 203-219

10.22069/jwfst.2017.12299.2686

مرضیه آیینه حیدری؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری؛ مریم یوسفی فرد


بررسی آلودگی هیدروکربن‌های نفتی و فلزات سنگین در خاک‌های پنج پالایشگاه نفت کشور

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 273-284

10.22069/jwfst.2016.3032

زهرا علی پور اسدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ محسن سلیمانی


تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی