نویسنده = احمد گلچین
سطح خطر زیست محیطی آرسنیک در پسماندهای معدن سرب-روی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-26

10.22069/jwsc.2020.17063.3247

احمد اخوان؛ احمد گلچین


مقایسه‌ی کارایی جاذب‌های خالص و پوشش‌دار شده با کیتوسان در تثبیت کادمیم خاک

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 129-148

10.22069/jwsc.2020.17980.3358

زهرا نجفی؛ احمد گلچین؛ محمد صادق عسکری؛ پریسا علمداری


تأثیر مقادیر مختلف بیوچارطبیعی و کود مرغی بر فراهمی روی و کادمیوم در یک خاک آلوده

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 89-108

10.22069/jwsc.2020.17392.3287

مسعود مولاوردی؛ احمد گلچین؛ زهرا وارسته خانلری


اثر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی فعالیت‌های آنزیمی در خاک حاوی بقایای گندم

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 197-211

10.22069/jwsc.2020.17601.3313

لیلا محمدزاده؛ احمد گلچین؛ زهرا وارسته خانلری


حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-126

10.22069/jwsc.2020.15741.3095

مهناز احمدی؛ محمدامیر دلاور؛ احمد گلچین؛ اکبر حسنی


تغییر ویژگی‌های بیولوژیکی یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین ویژگی به تغییر کاربری اراضی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 269-282

10.22069/jwsc.2019.16374.3170

زهرا وارسته خانلری؛ احمد گلچین؛ سید عبدالله موسوی کوپر؛ پریسا علمداری


کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 79-99

10.22069/jwfst.2017.10254.2473

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی


تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

دوره 23، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-22

10.22069/jwfst.2016.3016

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی


تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی