نویسنده = موسی حسام
تعیین زمان آبیاری گیاه فلفل قلمی با استفاده از روش کامپیوتری

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 229-241

10.22069/jwsc.2021.14950.3007

نگار نوروزی؛ موسی حسام؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجرا شده در باغات استان گلستان

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 261-274

مجتبی شاکر؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ مهدی ذاکری نیا