ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجرا شده در باغات استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی/گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار/گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار/بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

امروزه با روند کاهشی میزان منابع آبی در کشور مسئولان ذیربط درصدد گسترش هرچه بیشتر سیستم‌های آبیاری نوین در مزارع و باغات می‌باشند، لذا ارزیابی و پایش سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با هدف اصلاح و بهبود سامانه‌های اجرا شده صورت می‌گیرد. جهت انجام این بررسی، 20 نمونه از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجرا شده در شهرستان‌های مختلف استان گلستان در سال 91-1390 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ارزیابی‌ها بر اساس دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکا (SCS) و اندازه گیری‌ها در هر مزرعه شامل: فشار و دبی قطره‌چکان‌ها، بررسی وضعیت ایستگاه کنترل مرکزی، میزان آب مصرفی، سطح خیس شده در هر درخت، نمونه آب و تعیین شاخص اشباع لانژیلر و همچنین گفت‌و‌گوی حضوری با کشاورزان جهت آگاهی از وضعیت راهبرد سامانه بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده، مقادیر متوسط پارامترهای ضریب یکنواختی (EU)، ضریب یکنواختی آماری (UC)، ضریب کاهش راندمان (ERF)، راندمان پتانسیل کاربرد (PELQ) و راندمان واقعی کاربرد (AELQ) در چارک پایین، در سامانه‌های مورد ارزیابی به ترتیب 79، 85، 90، 65 و 73 درصد محاسبه شدند، که نشان از وضعیت متوسط سامانه‌های آبیاری در این استان دارند. بطور کل مشکلات اصلی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای در این استان را می‌توان به چهار دسته اصلی، مسائل و مشکلات، طراحی، اجرایی، مدیریتی و بهره‌برداری، اجتماعی و طبیعی تقسیم بندی نمود که مهم‌ترین آن-ها در هر بخش عبارتند از: طراحی و اجرای نادرست، عدم شستشوی فیلترها، گرفتگی و نامناسب بودن تعداد قطره‌چکان‌ها، عدم تنظیم شیرفلکه ابتدای مانیفلدها، نامناسب بودن فشار و توزیع غیریکنواخت آن،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical evaluation of implemented drip irrigation systems in the gardens of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • mojtaba shaker 1
  • mosa Hesam 2
  • Ali Reza Kiani 3
  • Mahdi Zakeri Nia 2
1 Irrigation & drainage Msc student/Dept. of water Engineering, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resource
2 Assistant Prof./Dept. of water Engineering, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resource
3 Associated Prof/Dept of Agriculture Engineering. Golestan Agricultural & Natural Resources Research Center
چکیده [English]

Today, the authorities intend to reduce the amount of water resource in the further are expansion of modern irrigation systems in farms and gardens. Therefore, Evaluation and monitoring of drip irrigation systems are performed with the goal of improving systems performance. For this study, 20 samples of implemented drip irrigation systems in different cities of Golestan province have been studied in 2011-12. The evaluation has been performed based on the guideline of Soil Conservation Service (SCS). Measurements in any field were included pressure and discharge of emitters, check the status of the central control, applied water, wetted area, water quality and talk to farmers about the state of the system strategy. The results showed that average amounts of emission uniformity (EU), statistical uniformity coefficient (UC), efficiency reduction factor (ERF), potential application efficiency of low quarter (PELQ) and application efficiency of low quarter (AELQ) were 79. 85, 90, 65 and 73%, respectively showing that the performance of drip irrigation systems is average In general, the main problems of drip irrigation systems in the province can be classified four main categories of problems, design, implementation, management and operation of social and natural division in each of which the most important are containing: design and improper implementation, lack of cleaning filters, clogging & improper number of emitters, not-adjustment of inlet valve on manifold, inappropriate pressure and its non-uniform distribution, low wetted area and extreme weakness in operation management by the users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrigation efficiency
  • Design
  • Implementation & Operation